تحلیل عوامل توسعه یافتگی گردشگری در منطقه ارسباران (نمونه موردی شهرستان هوراند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

صنعت گردشگری ارتباطات گسترده ای با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره دارد. کشور جمهوری اسلامی ایران در ردیف ۱۰ کشور اول دنیا از نظر وجود جاذبه‌های گردشگری قرار دارد، ولی از نظر جذب گردشگر، نه تنها در بین کشورهای دنیا بلکه در بین کشورهای خاورمیانه هم جایگاه شایسته و مطلوبی ندارد. توسعه نیازمند توسعه مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و ساختاری می‌باشد که متاسفانه مغفول مانده است. هدف این پژوهش ارزیابی مولفه های اجتماعی و اقتصادی در توسعه یافتگی گردشگری هوراند می‌باشد. این تحقیق باتوجه‌به اینکه به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص خواهد پرداخت، از نوع کاربردی است. از آنجا که این تحقیق قصد توصیف توسعه صنعت گردشگری با رویکرد تاریخی - فرهنگی، اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی - اقتصادی را دارد، از نوع پیمایشی خواهد بود. نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی و 385 نفر می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سطح رابطه معنی‌داری بین عوامل اقلیمی و جغرافیایی، عوامل اجتماعی و اقتصادی، عوامل فرهنگی و تاریخی و توسعه گردشگری در منطقه هوراند وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد 28 درصد از تغییرات توسعه گردشگری، توسط تغییرات در عوامل اجتماعی و اقتصادی تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of tourism development factors in Arasbaran region (case study Horand)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mehdi zadeh 1
  • rahmat Mohammad zadeh 2
  • Bashir Beygbabay 3
1 Ph.D student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Mrand, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Department of geography and urban planning ,Marand branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The tourism industry has extensive connections with the economic, social and other sectors. The Islamic Republic of Iran is in the top 10 countries in the world in terms of tourist attractions, but in terms of tourist attraction, not only among the countries of the world but also among the Middle East countries does not have a worthy and desirable position. Development requires managerial, economic, social, institutional and structural development, which has unfortunately been neglected. The purpose of this study is to evaluate the social and economic components in the development of Horand tourism. This research is of an applied type considering that it will develop applied knowledge in a specific field. Since this research intends to describe the development of the tourism industry with a historical-cultural, climatic, geographical and socio-economic approach, it will be a survey. Sampling in this study is random and 385 people. Findings show that there is a significant relationship between climatic and geographical factors, social and economic factors, cultural and historical factors and tourism development in the Horand region. The results show that 28% of changes in tourism development are explained by changes in social and economic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainability
  • Arasbaran region
  • Horand