بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان حسن آباد، شهرستان اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دبیر جغرافیای آموزش و پرورش، ساوجبلاغ، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران.

چکیده

سرمایه‌اجتماعی مفهومی کلان است که امروزه در تحلیل‌های‌اجتماعی-اقتصادی پیرامون‌توسعه‌روستایی مطرح است. هدف ازاین مقاله نشان‌دادن نقش‌سرمایه‌اجتماعی در توسعه‌روستایی می‌باشد. روش‌تحقیق توصیفی-تحلیلی وابزار‌گردآوری داده-ها، پرسشنامه‌است. جامعه‌آماری‌تحقیق1762سرپرست‌خانوار دردهستان‌حسن‌آباد بوده که نمونه‌آماری210سرپرست‌خانوار در نظرگرفته‌شد. تجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها درنرم‌افزارSPSSومدل‌سازی‌معادلات‌‌ساختاری (SEM) انجام‌شده‌است. دو مدل‌تحلیل-عاملی‌مرتبه‌اول برای‌اندازه‌گیری دو زیر‌مقیاس‌سرمایه‌اجتماعی تدوین و اعتبارسنجی شد. نهایتاً چگونگی نقش و تأثیر-متغیرهای‌مشاهده‌شده و مؤلفه‌های‌دوگانه حاصل از آن‌ها بر سرمایه‌اجتماعی و روابط بین‌آن‌ها به کمک یک مدل‌ساختاری تحلیل‌عاملی تأییدی(CFA) سه‌عاملی مرتبه‌دوم تحلیل شد. نتایج نشان از برازش واعتبار قابل‌قبول هردو مدل‌اندازه‌گیری سرمایه‌اجتماعی و تحقق‌اهداف و نیز مدل سه‌عاملی‌مرتبه‌دوم برای بررسی سرمایه‌اجتماعی، براساس‌داده‌های‌گردآوری شده بود. مشارکت و اعتماد‌اجتماعی به‌ترتیب به میزان65/0 و 78/0 بر سرمایه‌اجتماعی تأثیر داشته‌است. این نتایج‌ می‌تواند به برنامه‌ریزان‌روستایی در جهت بهبود سرمایه‌ اجتماعی در توسعه نواحی‌روستایی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check of social capital dimensions in the development of rural areas Case study: Islamabad Gharb district

نویسندگان [English]

  • Batool Mirzaeyan 1
  • hamid Barghi 2
  • bahman shafie 3
  • Ahmad Hajarian 3
1 PhD in Geography and Rural Planning, Secretary of Education Geography, Savojbolagh, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Geography and Planning, Department of Rural Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 PhD student in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Planning, Department of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Social capital is a huge conceptual that today in the analysis of social - economic, raised on rural development. The purpose of this paper is to show the role of social capital in rural development. The method is descriptive - analytical and data gathering tool was a questionnaire. The study, in 1762 the head of household, the village of Hasan Abad, which sample surveyed 210 households Review was taken. Data analysis in the software SPSS, and structural equation modeling (SEM), is done. The first two models, factor analysis, two sub-scales for measuring social capital, developed and validated. Finally, the impacts of observed variables, and binary components derived from them, the main hidden social capital and the relationships between them, with the help of a structural model of confirmatory factor analysis (CFA), three second order factor was analyzed. The results of the fit, and reliability both measures of social capital, and goals, and the second three-factor model for studying social capital, based on the data gathered. Participation and social trust, respectively, to the 65/0 and 78/0, had an impact on social capital. The results can, in rural planners, to improve social capital and, ultimately, contribute to the development of rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social trust
  • social participation
  • Hassan Abad village
  • Structural Equation Modeling (SEM)