واکاوی مولفه های اجتماعی تاثیرگذار در نحوه چیدمان فضایی معماری خانه های بومی روستاهای شهرستان سراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

2 گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر طبق روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی-توسعه ای نوشته شده است. پس از تجزیه و تحلیل آماری و کمی برای شناسایی استراتژی ها ، از روش کیفی مطابق با روش زنجیره - ترکیبی استفاده شد. مطالعات میدانی با مصاحبه های هدفمند ، تهیه برنامه ها و تصویربرداری انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته در دو مرحله به جامعه آماری ارسال شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، با استفاده از تکنیک دلفی فازی ، در دو مرحله تأیید شد. سپس با مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS ، اهمیت معیارها تأیید شد. سپس با استفاده از مدل BWM ، معیارها در نرم افزار SPSS و Matlab رتبه بندی شدند. در نتیجه ، ضریب امنیتی با نمره 0.436 رتبه اول ، ضریب حفظ حریم فضایی با نمره 0.321 رتبه دوم و وجود امکانات لازم برای تعاملات اجتماعی با امتیاز 0.243 در رتبه سوم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of influential social components in the architectural spatial arrangement Vernacular houses in the villages of Sarab city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Golmohammadi 1
  • Mohammad Edalatkhah 2
  • Akbar Abdolahzadeh Taraf 3
1 Department of Architecture, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.
2 Department of Architecture, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
3 Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The present study was written with an applied-developmental goal according to the descriptive-analytical research method. After statistical and quantitative analysis to identify strategies, the qualitative method was used in accordance with the combination-chain method. Field studies were conducted with purposeful interviews, preparation of plans and imaging. The researcher-made questionnaire was sent to the statistical community in two stages. After collecting the questionnaires, using fuzzy Delphi technique, it was confirmed in two steps. Then, by modeling structural equations in SmartPLS software, the significance of the criteria was confirmed. Then, with BWM model, the criteria were ranked in SPSS and Matlab software. As a result, the security factor with a score of 0.436 was ranked first, the spatial privacy factor with a score of 0.321 was ranked second, and the existence of necessary facilities for social interactions with a score of 0.243 was ranked third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vernacular houses
  • Social components
  • Architectural spatial arrangement
  • village
  • Sarab city