تحلیلی بر عوامل کلیدی در کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی دورۀ قاجار شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

3 استادیار گروه مهندسی معدن و زمین شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی در تحلیل کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی خانه‏های قاجاری تبریز است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی، تحلیلی و اکتشافی است و رویکرد حاکم بر آن، اسنادی و پیمایشی است. در تحقیق حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها، از روش مطالعات ساختاری در قالب نرم‏افزار میک‏مک برای شناسایی عوامل کلیدی سیستم، استفاده به عمل آمده است. در این راستا، از تعداد 50 کارشناس متخصص در حوزۀ معماری آثار تاریخی و میراث فرهنگی جهت وزن‏دهی به شاخص‏ها استفاده شد. بر اساس نتایج بدست‏آمده، 10 عامل خلاقیت‏های معماری، وجود غنای بصری در نمای ساختمان، وحدت عناصر، تناسبات بصری نما، توازن-ریتم-تشابه-تقارن-تجانس، میزان تناسب عناصر بصری، میزان تعادل نما، سلسله‏مراتب، میزان توجه به زیبایی بصری و وجود سلسله‏مراتب بین مقیاس‏های مختلف جز عوامل کلیدی بسیار تأثیرگذار سیستم شناسایی شدند. همچنین 10 مؤلفۀ بسیار تأثیرپذیر سیستم شامل ادراک روانشناختی زیبایی، وجود غنای بصری در نمای ساختمان، میزان تأمین جاذبۀ بصری، زیبایی و تناسب درها و پنجره‏ها، وحدت و هماهنگی، تناسب و تداوم بنا، میزان تناسب معماری در نما و نهایتاً میزان تعادل نما شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of key factors in the visual quality of the walls of residential buildings in the Qajar period of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Arezou Mirzaei 1
  • Asadollah shafizadeh 2
  • Aynour naseri Naseri 3
1 PhD student in the Department of Architecture, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
2 Assistant Professor in the Department of Architecture, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
3 Assistant Professor in the Department of Mining Engineering and Geology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
چکیده [English]

analyzing the visual quality of the walls of residential buildings in Qajar houses in Tabriz. The method used in the present study is descriptive, analytical and exploratory and its approach is documentary and survey. In the present study, in order to analyze the data, the method of structural studies in the form of Mick Mac software has been used to identify the key factors of the system. In this regard, 50 experts in the field of architecture of historical monuments and cultural heritage were used to weigh the indicators. Based on the results, 10 factors of architectural creativity, the presence of visual richness in the building facade, unity of elements, visual proportions of the facade, balance-rhythm-similarity-symmetry-homogeneity, the proportion of visual elements, the degree of balance, hierarchy , The degree of attention to visual beauty and the existence of hierarchy between different scales were identified as key factors influencing the system. Also 10 very influential components of the system including psychological perception of beauty, the presence of visual richness in the building facade, the amount of visual attraction, beauty and fit of doors and windows, unity and harmony, fit and continuity of the building, the fit of architecture in the facade

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Quality
  • walls of residential buildings
  • houses of Qajar period
  • Tabriz