امکـان سنجـی توسعـه روستایـی در استـان کهگیلویـه و بویـراحمـد با استفـاده از روشPROMETHEE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی،واحد علوم تحقیقات،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

4 استادیار جغرافیای انسانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برای تعیین سطوح برخورداری و توسعه نواحی روستایی روشها و مدلهای متعددی وجود دارد که یکی از این مدلها شاخص PROMETHEE است. در پژوهش حاضر رتبه بندی روستاهای دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی در شهرستان بهمئی در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفته است و تلفیق آنها نتیجه نهایی امکانسنجی توسعه روستایی را مشخص مىکند. روش تحقیقی این مطالعه توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و مطالعات کتابخانه و محاسبات نگارندگان می‌باشد. در فرایند تحقیق پس از استخراج معیارهای موثر 28 شاخص مرتبط با امکانسنجی توسعه روستایی تعیین و سپس جامعه آماری 40 روستا از دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد.جریان برخورداری از امکانات خدمات در سطح شهرستان و دهستان عموماً از سه نظریه قطب رشد، نظریه رتبه – اندازه و مکان مرکزی پیروی می‌نماید. می‌توان بیان کرد، واگرایی در امر توسعه جهت دار شهر و روستا در سطح شهرستان‌ مورد مطالعه کاملاً مشهود است و رتبه متوسط توسعه، شهرستان بهمئی دارای جریان خالص خروجی (147/0-) بوده، که موجب شکاف بین نواحی سکونتگاهی شهرستانهای استان شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of rural development in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces using PROMETHEE method

نویسندگان [English]

  • mohamad gheyji 1
  • Ali shamsoddini 2
  • vahid barani pesyan 3
  • Rebaz Ghorbaninejad 4
1 PhD student
2 Assistant Professor of Geography, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Assistant professor
4 assistant professor
چکیده [English]

In planning and development of rural areas, it is necessary to know and analyze the current situation of villages and study their facilities and bottlenecks in various fields. There are several methods and models for determining the levels of enjoyment and development of rural areas, one of which is the PROMETHEE index. In the present study, the ranking of villages in the southern tropical Bahmaei rural district in Bahmaei city has been done in two quantitative and qualitative parts and their combination determines the final result of rural development feasibility study. The research method of this study is descriptive-analytical and the method of data collection and library studies and authors' calculations. In the research process, after extracting effective criteria, 28 indicators related to rural development feasibility were determined and then the statistical population of 40 villages in the southern tropical Bahmaei district was analyzed in this research and the results were developed in the form of areas with highly developed villages. , Medium, Deprived, Very Deprived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • Rural Development
  • Bahmaei County
  • Promethee
  • Southern Tropical Bahmaei