تحلیلی بر اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط‌های متنوع بیرونی، از ویژگی‌های خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیب‌پذیری و تهدیدات مختلف، اهمیت ویژه‌ای در فرایند برنامه‌ریزی توسعه و آمایش سرزمین به این مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن به‌طورجدی شاهد چالش‌های عمده‌ای خواهند بود. در این راستا هدف پژوهش حاضر نقش اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصاد روستایی استان کردستان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ساکنان نواحی روستایی واقع در که در دهستان‌های مرزی استان کردستان که به‌صورت مستقیم با مرز در ارتباط هستند، می - باشد؛ لذا، 14 دهستان در شهرستان‌های بانه مریوان، سقز و سروآباد هدف نهایی مطالعه حاضر بوده و از بین روستاهای این دهستان‌ها، 27 روستا که در فاصلة حداکثر 50 کیلومتری مرز واقع شده‌اند موردمطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه ای و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان داد ساکنان روستاهای مناطق مرزی مد نظر، با اشتغال در بخش غیررسمی موافق بوده و به رضایت خویش از این نوع اشتغال عنوان کرده - اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Informal Economy in Rural Economy Development (Case Study: Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Nankali Kalabadi 1
  • Alireza Abbasi Semnani 2
  • Farideh Asadian 3
1 Student of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Farabe Science and Technology University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Border areas have special characteristics due to contact with various external environments. Existence of spatial exchanges and connections on both sides of the border and various vulnerabilities and threats have given special importance to these border areas in the process of development planning and land management, which if neglected, they will seriously face major challenges. In this regard, the purpose of this study is the role of informal economy in the development of rural economy in Kurdistan province. The statistical population of the present study includes residents of rural areas located in border villages of Kurdistan province that are directly connected to the border; Therefore, 14 villages in Baneh Sarvabad counties were the final target of the present study and among the villages of these rural areas, 27 villages located at a maximum distance of 50 km from the border have been studied. The instrument used in this study includes a researcher-made questionnaire whose validity is content (formal) and structural and its reliability has been confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the residents of the villages in the border areas agreed with the employment in the informal sector and expressed their satisfaction with this type of employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal economy
  • Rural Economy
  • Border areas
  • border villages
  • Kurdistan