بررسی عوامل موثر مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (نمونه مورد مطالعه شهر باقر شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجودکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

بلایای طبیعی پدیده ای است که بی توجهی به آن خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.. باقر شهر به عنوان یکی از شهرهای مهم استان تهران به واسطه قرار گرفتن چندین گسل فعال ونیز رودخانه های فصلی و دائمی در اطراف و درون آن ونیز وجود ارامستان بزرگ بهشت زهرا از آسیب پذیری بالایی در برابر خطرات طبیعی و کالبدی برخوردار است، وجود بافت متراکم شهری ، گسل اصلی ری گرمسار ،رودخانه های شمال تهران و نیز بافت فرسوده عواملی است که منجر به بررسی عوامل موثر مدیریت بحران می باشد . بنا به ماهیت روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. ابتدا یافته های تحقیق شامل معیارهای مورد بررسی در مدیریت بحران شامل وجود نظام ذخیره سازی ،تجهیزات تخصصی و تشکیلات مناسب عملیاتی،نیروی انسانی متخصص،نظام اطلاع رسانی،اث بخشی عملیات و نظام اطلاع رسانی برای ساکنین،زیرساخت ها وتاسیسات ارتباطی ،.که تمامی این عوامل توسط کارشناسان شهرسازی ،برنامه ریزی شهری توسط اطلاعات پرسشنامه ای در سطح محدوده مورد مطالعه انجام گرفته است و تحلیل عوامل و متغیر ها از روش تحلیل چند عاملی، واریانس ،رگرسیون و ازمون پیرسون صورت گرفته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors of urban crisis management against natural disasters (case study of Baqershahr city)

نویسندگان [English]

  • alireza nasripoor 1
  • Azadeh Arbabi Sabzevari 2
  • masomi sohrabi 3
  • hamidreza joodaki 4
1 PhD in Geography and Urban Planning, Islamshahr University, Islamshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Associate Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Natural disasters are a phenomenon that neglecting them will lead to irreparable damage. Baqershahr as one of the important cities of Tehran province due to the presence of several active faults and seasonal and permanent rivers around and inside Venice. Behesht Zahra large sanctuary has a high vulnerability to natural and physical hazards, the presence of dense urban fabric, the main fault of Rey Garmsar, rivers north of Tehran and worn texture are factors that lead to the study of effective factors in crisis management. Due to the nature of the research method, it is descriptive-analytical. First, the research findings include the criteria considered in crisis management, including the existence of storage system, specialized equipment and appropriate operational organization, specialized manpower, information system, operational effectiveness and information system for residents, infrastructure and communication facilities. These factors have been done by urban planning experts, urban planning by questionnaire information in the study area and the analysis of factors and variables has been done by multi-factor analysis, variance, regression and Pearson test. In fact, factors and coefficients in storage criteria And support equal to 16.2 percent, specialized equipment and the existence of a suitable structure of operational organization 11.65 percent,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • Natural disasters
  • Environmental crises
  • Baqershahr