تحلیل ساختار شهر سلامت محور در بهبود فضاهای عمومی با تاکید بر منطقه یک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی سلامت شهری یک اصطلاح نسبتاً جدیدی است که امروزه توسط آن دسته از برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای که همواره در پی آن‌اند تا محیط شهری را با سلامت فیزیکی و روحی شهرنشینان پیوند بزنند، پا به عرصه وجود نهاد. هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار شهر سلامت محور در بهبود فضاهای عمومی منطقه یک تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به دو شکل انجام شد، نخست با استفاده از کاربرد فنون آمار توصیفی و دیگری با استفاده از کاربرد فنون آمار استنباطی (آزمون آماری تی تست و فیشر) صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Health-Oriented City Structure in Improving Public Spaces With Emphasis on District One of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Otari 1
  • Majid Shams 2
  • Parvaneh Zivyar 1
1 Department of Geography and Urban Planning, Yadegar Imam (Shahr-e- Rey) Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Abstract
Urban health planning is a relatively new term coined today by those urban and regional planners who have always sought to link the urban environment with the physical and mental health of urban dwellers. The aim of this study is to analyze the structure of a health-oriented city in improving the public spaces of District One of Tehran. The purpose of this research is applied research in terms of descriptive-analytical method. The analysis of research data was done in two ways, first using descriptive statistical techniques and second using inferential statistical techniques (T-Test and Fisher Test).
 
Keywords: City Health, Space, Public Spaces, District One, Tehran City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: City Health
  • space
  • PUBLIC SPACES
  • district one
  • Tehran city