طراحی شهری جدید پارک جهت رشد و پرورش خلاقیت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کودکان و خلاقیت آنان یکی از عوامل بسیار مهم هر جامعه میباشد. یکی از محیطهایی که تاثیر بسیار در سطح پرورش و خلاقیت کودکان دارد، پارکها هستند. در این بین، ایجاد فضاهایی متناسب با ویژگیهای روانشناختی کودکان برای تحقق بخشی به افزایش رشد خلاقیت و تدوین دستورالعمل های خاص برای ارائه خدمات به کودکان است...
در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش و رشد خلاقیت کودکان سعی بر پیشنهاد طراحی مناسب برای پارکها در جهت این ارتقای میباشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه می باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The new urban park design for the development of children's creativity

چکیده [English]

کودکان و خلاقیت آنان یکی از عوامل بسیار مهم هر جامعه میباشد. یکی از محیطهایی که تاثیر بسیار در سطح پرورش و خلاقیت کودکان دارد، پارکها هستند. در این بین، ایجاد فضاهایی متناسب با ویژگیهای روانشناختی کودکان برای تحقق بخشی به افزایش رشد خلاقیت و تدوین دستورالعمل های خاص برای ارائه خدمات به کودکان است...
در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش و رشد خلاقیت کودکان سعی بر پیشنهاد طراحی مناسب برای پارکها در جهت این ارتقای میباشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه می باشد..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • sustainability
  • parks
  • children's creativity
  • impact on the environment