سنجش و پراکنش فضایی ابعاد زیست پذیری شهری در راستای شهر سلامت محور(مورد مطالعه: منطقه یک تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش و پراکنش فضایی ابعاد زیست پذیری شهری در راستای شهرسلامت محور در منطقه یک تهران است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی با اتکا به مطالعات اسنادی - کتابخانه ای و میدانی است. ابعاد و شاخص های تحقیق با مطالعات وسیع استخراج و با نرم افزار SPSS از طریق آزمون اسمیرنوف کولوموگراف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که بررسی ارزیابی های موجود نشان داد بعد نهادی- مدیریتی با بیشترین میزان تأثیر در رده اول و سپس بعد کالبدی- محیطی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست ‌محیطی بیشترین میزان تأثیر را دارا بودند. نتایج نشان داد تا مادامی در رأس کار ساختارها و فرایندهای نهادی-مدیریتی حاکم بر منطقه به عنوان اصلی ترین ساختارها عمل می کنند می توان گفت تحقق شهر سلامت‌محور امکان پذیر خواهد بود. در نهایت پراکنش ابعاد تحقیق با نمودار نقشه بیشترین میزان تأثیر ابعاد را در ناحیه (2) و کمترین میزان تأثیر را در ناحیه (10) منطقه نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution and Measurement of Urban Livability Dimensions in The Direction of A Health-oriented City (Case Study: District One of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Otari 1
  • Majid Shams 2
  • Parvaneh Zivyar 3
1 Ph.D Student of Geography and Urban Planning Department, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre - Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Geography and Urban Planning Department, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning Department, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre - Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate the spatial distribution and measurement of urban livability dimensions in the direction of a health-oriented city in District One of Tehran. The following research is a type of basic-applied research based on documentary-library and field studies. Dimensions and indicators of the research were extracted by extensive studies and analyzed by SPSS software using Smirnov-Kolomograph test. The order of physical-environmental dimension, economic dimension, social dimension and environmental dimension had the most impact. The results showed that as long as the structures and institutional-managerial processes governing the region act as the main structures, it can be said that the realization of this health-oriented city will be possible. Finally, the distribution of research dimensions with a map diagram showed the highest effect of dimensions in area (2) and the least impact in area (10) of the mentioned District.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Distribution
  • Urban Livability
  • Health-oriented
  • Tehran
  • District One