روابط ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی‌) ایران و هند و عوامل همگرایی و واگرایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه راهبرد شمال، رشت، ایران

چکیده

اقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه‌ای برخوردار بوده و کناره‌های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می‌سازد، قرار دارد . ‌ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته‌اند، از‌این رو ژئواکونومیک ‌این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژ‌ه‌ای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت‌‌ها و شناخت بازتاب‌های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره‌گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان‎های بین‎المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت‎های خارجی و سازمان‎های بین‎المللی یکی از نماد‌های توسعه یافتگی یک کشور می‌باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ‌‌ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ‌‌ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می‌تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می‌رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geoeconomic relations (geopolitical economy) of Iran- India and its convergence and divergence factor

نویسندگان [English]

  • Alireza mehrabi 1
  • ghasem abbasianfard 2
  • Sourosh Nick manesh 3
1 Associate Professor of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Master of Accounting, Northern Strategic University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Indian Ocean as a Facilitator of world trade and free flow of energy has a special geopolitical role and its sides meet at the intersection of the major terrestrial axes that connect East Asia and South Asia and Etc it connects to Africa,Europe and India.
Iran and India are two important countries in the region, and throughout history theyhave had close relationships with each other. Therefor, the geoeconomics of these two countries have a special relationship with each other it is ipmportant to investigating and recognizing the factors affecting it. In forthcoming reaserch, wich is of a fundmental nature and seek to find the facts and recognizing arising from the interaction of geography, economics and politics and using interpretive-analytical method in reaserch, we have studied the effect of Iran's political geography on economic relations with the countries of the Indian subcontinent and the case of India has been studied on a case-by-case basis. By studing the most important activities in the subject mentione wich is on of the important isues of foregn policy and international organizations and also, since the level of relations with foreign goverments and international organizations is one of the symbols of a country's development, in the present study, the relationship between Iran and India economic relations with Iran's geostrategic position and convergent and divergent factors affecting the economic development of the two countries has been discussed. The results of this study indicate that Iran can be a link between Central Asian countries and the Caucasus with India subcontinent and we are expected to see a significant increase is the convergence between Iran and India subcontinent, and in particular India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • North Indian Ocean
  • Economic Policy
  • Islamic Republic of Iran