آشکارسازی و پایش تغییرات کاربری ارضی با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و مقایسه پس از طبقه بندی (مطالعه موردی منطقه عسلویه)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

10.30495/sarzamin.2022.33776.1579

چکیده

مناطق ساحلی به دلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه از دیر باز مورد توجه نوع بشر می باشد و این را می توان دلیل تمرکز 75 درصد از جمعیت دنیا در شعاع 200 کیلومتری سواحل دانست. (1)
هدف از این تحقیق آشکارسازی و پایش تغییرات کاربری اراضی نواحی ساحلی عسلویه با استفاده از تصاویر لندست در 2 بازه زمانی 16 ساله (1984-2000-2016) می باشد. نقشه‌های کاربری اراضی برای سال‌های مورد نظر از تصاویر ماهواره لندست استخراج و با استفاده از نقشه های موجود و همچنین تصاویر google earth اصلاح شدند و از طریق ماتریس خطا، ضریب کاپا و دقت کلی صحت سنجی گردیدند که به ترتیب ضریب کاپای ( 0.94، 0.8808 و 0.9517) و دقت کلی ( 96.56% ، 95.4952% و 93.5883% ) برای هر یک از سال‌های 1984، 2000 و 2016 بدست آمد.
نتایج نشان می دهد که در مدت 32 سال افزایش مساحت در واحد کاربری مناطق مسکونی (126.36 کیلومتر مربع) و پوشش گیاهی (6.13 کیومتر مربع ) و کاهش مساحت در کلاس کاربری نواحی بایر (125.37- ) و محدوده آبی (7.15- کیلومتر مربع ) رخ داده است. زمین های بایر دارای بیشترین تغییرات و واحد مناطق مسکونی دارای بیشترین توسعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and monitoring of land use change using supervised classification method and post classification comparison (case study of Assaluyeh area)

نویسندگان [English]

  • farhad hamze 1
  • Hadi Abdollahi 2
1 Assistant Professor of Geography Department of Central Azad University
2 graduated from rs gis field
چکیده [English]

Coastal areas has been important for mankind because of the abundance of potential possibilities for development since long time ago and this can be the reason for concentration of %75 of the world's population at radius of 200 km from the coasts.
The purpose of this study is the change detection of land use in coastal areas of assalouye by using landsat images in two 16-year periods (2984-2000-2016). Land use maps for these years was extracted from landsat satellite imagery and was corrected by using of available maps and also google earth images and was verified through the error matrix approach, kappa coefficient and overall accuracy. kappa coefficient ( 0.94; 08808 and 0.9517) and overall accuracy (96.56%; 95.4952% and 93.5883% ) was obtained for 1984, 2000 and 2016 years respectively.
The results show that increase in area in the residential areas use unit (126.36 square kilometer ) and vegetation (6.13 square kilometer) and decrease in area in the bayer areas use class (-125.37) and water range (-7.15 square kilometer) has been created during 32 years. Bayer lands has the most changes and residential areas unit as the most development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "change detection"
  • "land use"
  • "assalouye"
  • "supervised classification"