بررسی اثر بلاکینگ بر رخداد برف های سنگین و مداوم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با وجودی که وقوع بارش هر برف سنگینی ممکن است ناشی از رخداد پدیده بلاکینگ نباشد اما وقوع
برف های مداوم و سنگین ( 4 روز و بیشتر) می تواند با رخداد پدیده بلاکینگ مرتبط باشد. به منظور
شناخت و بررسی الگوهای بلاکینگ موثر بر بارش برف سنگین و مداوم ایران، داده های روزانه ارتفاع
ژئوپتانسیلی سطح 500 هکتوپاسکال در فصل سرد (اکتبر تا مارس)، دریک دوره 60 ساله در یک شبکه افقی با قدرت تفکیک فضایی 2/5*2/5 NCEP-NCAR برای 40 درجه غربی تا 100 درجهiشرقی طول جغرافیایی و 20 تا 80 درجه شمالی عرض جغرافیایی اخذ گردید. به منظور استخراج رخداد بلاکینگ، داده ها براساس یک شاخص کمی اقلیم شناختی، به نام شاخص آشکارکننده دو بعدی در محیط نرم افزار MAT LAB براساس شروط آشکارسازی رخداد بلاکینگ برنامه نویسی شدند. سپس 
تمامی رخدادهای بلاکینگ با تداوم 4 روزه و بیشتر استخراج گردید. با توجه به حجم داده ها از طریق
تکنیک مولفه های اصلی و خوشه بندی اقدام به استخراج الگوهای غالب بلاکینگ گردید. در بین
الگوهای غالب بلاکینگ 4 الگو بر بارش موثر بودند که از این چهار الگو تنها یک الگو بر بارش برف
مداوم و شدید موثر بود. نتایج نشان داد که در بین الگوهای موثر بر بارش، تنها الگوی بلاکینگ امگا
تراف سمت راست منجر به بارش برف مداوم و سنگین می شود و ریزش هوای سرد از عرض های بالا
سبب تقویت سامانه بارشی شده و فراهم بودن سایر شرایط سینوپتیکی لازم، از قبیل وجود پرفشار قوی
درسطح زمین، موقعیت خط همدمای صفر درجه سانتیگراد در سطح 850 هکتوپاسکال و ضخامت لایه
500 تا 1000 در نقشه های هم ضخامت در حضور رخداد پدیده بلاکینگ، منجر به ریزش برف مداوم و
سنگین می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Blocking effect on snow event of heavy and continuous in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dargahian
  • Bohloul Alijani
چکیده [English]

Each heavy snow event may be not caused by blocking phenomenon, but Occurrence of
persistent and heavy snow (4 days or more) can be associated with the occurrence of blocking
phenomenon. In order to understand and evaluate the effectiveness of the heavy snowfall and
persistent blocking patterns Iran, Daily data of 500 hPa height, For the cold season (October
to March); A period of 60 years in a horizontal grid with a spatial resolution 5/2 * 5/2, from
NCEP-NCAR sites, was extracted to 40 degrees west and 100 degrees east longitude and 20
to 80 degrees north latitude. In order to extract the blocking event, data Based on quantitative
index climatology, the name of the two-dimensional detector, in MAT LAB software
environment, were programmed to detect the occurrence. Then all blocking events continued
for 4 days and further extracted. Due to the volume of data, through principal component and
clustering techniques, extracted the prevailing patterns blocking. The dominant patterns of
precipitation were effective in blocking 4 models on which of these four models, only one
model is effective on snow and severe persistent. Results showed that the effects on
precipitation patterns, Only Omega blocking pattern, Right trough was recognized as an
effective blocking pattern on snow, because the cold air from above to strengthen widths rain
system. The results showed if other conditions such as the availability of synoptic Strong
pressure level ground, Position of zero degrees C isotherm at 850 hPa and The thickness of
the layer thickness of 500 to 1000 Maps Leading to heavy snowfall continued to be in the
presence of blocking occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern blocking
  • blocking traffic right Omega
  • heavy and persistent snow
  • Iran