چالش های پدیده جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پدیده جهانی شدن با ایجاد دگرگونی در ابعاد مختلف زندگی به ویژه معماری شهرها، بعد خانواده و فرهنگ
جوامع ، مسأله ای است که خواه ناخواه ذهن تحلیلگران اجتماعی را به خویش مشغول کرده است. بر این
اساس، بیشترین دلمشغولی تحلیلگران، متمرکز بر آسیب های فرهنگی و خانوادگی است که جهانی شدن در
کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران ایجاد می کند. شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه امروزه نسبت
به آنچه که در مورد سرزمین های توسعه یافته تر در طول دوران شکوفایی انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود، با
شتاب بسیار دامنه تری در حال وقوع است. هزاران سال است که شهرها کانون فرهنگ، اندیشه، تعامل
اجتماعی انسان ها و جایگاه بالندگی شهرنشینی هستند. گرچه از هنگام پیدایش انسان در کره زمین، اکثریت
افراد در آبادی ها، دهکده ها، شهرک ها و بافت های جمعی می زیسته اند اما با فرارسیدن قرن بیست ویکم و
به ویژه در دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی زمان وقوع دو رخداد مهم جهانی در تاریخ حیات بشری است.
یکی از این دو رخداد شهری شدن و دیگری ظهور شهرهای جهانی است که بیشتر در کشورهای در حال
توسعه نمود پیدا کرده است، تحول شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را باید به صورت رابطه
پیچیده در ارتباط با نظام شهری جهان تلقی کرد زیرا همه شهرهای جهانی در کشورهای توسعه یافته واقع
نشده اند هر چند محتمل است که این اصطلاح بیشتر شهرهای واقع در آمریکای شمالی و اروپا را در بر گیرد،
اما مهم بودن شهرهای آسیایی و افزایش اهمیت برخی مراکز شهری آمریکای لاتین، ابعاد جدیدی را به نظریه
پردازی مربوط به شهرهای در حال توسعه در عصر جهانی شدن افزوده است. پژوهش حاظر بر آن است
تاثیرات جهانی شدن را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، جمعیتی، معماری و شکل فیزیکی شهرها،
فرهنگی را در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. روش مورد استفاده در این
پژوهش تطبیقی است یعنی به بررسی تاثیر فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای در حال توسعه
و روندها، رویدادها، و اثرات مثبت و منفی این پدیده بر کلان شهرهای جهان سوم به ویژه شهرهای ایران با
استفاده از روش مطالعه تطبیقی با تکیه با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای پرداخته است. نتایج پژوهش نشان
می دهد که با تشدید فرایند جهانی شدن، شهرهای کشورهای در حال توسعه از لحاظ الگوهای مصرف،
فرهنگ عمومی و محیط ساخته شده به همتای غربی خود شبیه می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of globalization in developing countries, with emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • AliReza Estelaji
  • Nemat Hosseinzadeh
چکیده [English]

Globalization phenomenon and changing in many aspects of life, especially in urban
architecture, family aspect society’s culture is a matter of whether the analytical mind has its
own busy. Accordingly, the greatest concern of analysts focused on family and cultural
damage that globalization causes in developing countries, particularly Iran.
Today, urbanization in developing countries is happening faster than developed countries
during the boom of the industrial revolution. It’s about thousands of years, that cities are
center of culture, thought social interaction between humans and urban development.
However, since the emergence of humans on earth, the majority of the people have lived in
the, villages, towns, and mass tissue, but with the coming of the twenty-first century and
especially in the last two decades of the twentieth century is the time of occurring two major
global events on human life. One of these two events is urbanization and the emergence of
global cities which was formed in developing countries. Transformation of cities in developed
countries and the developing countries urban system should be considered in relation to the
complex relationship between the global cities in developed countries, because all of global
cities are not located in developed countries, however it is likely that the term consists more
cities in North America and Europe, but the growing importance of Asian cities and some
urban centers in Latin America has increased a new dimension to the theory of developing
cities in the era of globalization. This research wants to deal with the impact of globalization
in various fields of political, social, demographic, physical form of architecture and urban
culture in developing countries and Iran will be reviewed and evaluated. The method used in
this comparative study is to examine the impact of the globalization process and its challenges
in developing countries, trends, events, and positive and negative effects of this phenomenon
on a large third world cities, especially cities on the comparative study of using a library is
discussed. The results show that the intensification of the globalization process, the cities of
developing countries in terms of consumption patterns, popular culture and the built
environment are similar to their Western counterparts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Developing Countries
  • Mgalaplys
  • challenges of globalization