معماری همساز با اقلیم دهستان صور منطقه آذربایجان شرقی با تعیین مناسب ترین شاخص RAY MAN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در تحلیل اقلیم آسایشی روستای صور، واقع در استان آذربایجان شرقی، از سه شاخص دمای معادل فیزیولوژی (PET) و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده (PMV) و شاخص دمای موثر استاندارد (SET)  استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات اقلیمی که از نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه گردآوری شده است به ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی روستای مورد مطالعه به صورت روزانه و ماهانه می پردازد. از بین سه معیار فوق الذکر مدل ،RAYMAN شاخص دمای معادل فیزیولوژی یا PET با 
بیشترین تطابق در اقلیم منطقه به عنوان الگوی مناسب انتخاب گردیده است. نتایج این شاخص نشان می
دهد دوره آسایش اقلیمی در این روستا کوتاه و محدود به دوره 44 روزه است که بیشتر درماه های
خرداد و مهر به وقوع می پیوندد. به گونه ای که با وجود عدم تنش گرمایی، 179 روز از سال در شرایط
تنش سرمایی بسیار شدید تا تنش سرمایی متوسط قرار دارد. در ادامه با در نظر گرفتن زاویه تابش، جهت
تابش خورشیدی و جهت وزش باد های غالب به ارائه پیشنهاد هایی متناسب با شرایط اقلیمی این روستا
پرداخته است. طبق تحلیل های صورت گرفته مناسب ترین جهت استقرار خانه ها در این روستا ما بین
زاویه 15 الی 30 درجه جنوب شرقی است، که با شرایط اقلیمی منطقه بیشترین سازگاری را دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture compatible with Sour village climate in East Azarbiajan region by Ray MAN index

نویسندگان [English]

  • Hassan Sattari Sarbangholi
  • Hadi Rezanegad aslbonab
چکیده [English]

Sour is one of the Bonab province villages in east Azarbiajan by cultural value among rocky
valuable villages belong to notional heritage that it has been registered by cultural heritage
organization, hand-made crafts and tourism organization. Establishment of optimal, dynamic
village spaces from socio- cultural, economical, environmental and structural view points is
the strategically good of village regions quality promotion, so by reviewing and investigation
of climate based architecture, the village residential complexes are constructed based on
structural fabric and vernacular patterns, today employing new generation of convenient
climate indices are identified as physiologic-temperature indices. Health is considered in
urban climate studies and other aspects like tourism. In this research, sour convenient climate
conditions are evaluated by physiological equivalent temperature (PET). Predicted Mean vote
(PMV) and standard effective temperature (SET) based on human body energy balance that
the effect of climate, thermo physiology and activity are expressed. In analysis of convenient
climate of sour PET, PMV, and SET have been used. The climatic data were collected from
the near synoptic station and the climate was studied daily and monthly. Among RAYMAN
model criteria PET was selected as the best pattern the results show that climatic convenient
period is 44days by maximum in khordad and mehr. By lock at thermal stress, this village is
in severe and medium cold stress in 179 days by considering radiation angle and direction and
wind direction. The propositions have been proposed proportionate with the village climate.
According to analyses, the best direction for construction of the houses is between 45. South
east and 45. South west and the best direction is 15-30. South east with the highest winter
radiation and lowest effete of winter and fall wind that is compatible with the region climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate
  • compatible architecture
  • PET
  • PWV
  • SET index
  • Sour village