تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مدیریت شهری تهران طی دهه های اخیر با چالش های مختلفی بویژه در ساختار اقتصادی
مواجه بوده است، این در حالی است که این کلانشهر هم از موقعیت خاص(مرکزیت
اداری – سیاسی) در جذب سرمایه در کشور برخوردار بوده و هم این که پیشینه تاریخی 
آن حاکی از وجود توان بالا در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد، که در این
راستا بازار بزرگ تهران به علت استقرار در بافت کهن شهری و نیز تنوع عملکردی
(تجاری، مذهبی، تفریحی و ... ) قابل ذکر می باشد. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با
شیوه توصیفی – تبیینی به شناخت جامع و تشریح قابلیت های متنوع بازار بزرگ تهران در
جهت توسعه گردشگری شهری بپردازد. در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق
(همبستگی)، محدودیت های مختلف در گردآوری داده ها ،حجم نمونه 150 نفر می باشد
که براساس روش نمونه گیری اتفاقی تعیین و مورد پرسشگری واقع شده اند. با توجه به
فرضیات و مساله تحقیق و جهت سنجش همبستگی میان متغیرها (زیر ساخت های بازار
بزرگ و توسعه گردشگری شهری) شاخص های (ارتباطی، اطلاعاتی، خدماتی، مذهبی –
فرهنگی، تاریخی، تجاری و تفریحی_ سرگرمی ) بررسی گردیدند. نتایج حاصله از
پژوهش (در زمینه بررسی و مقایسه روند تحولات و نقش آفرینی بازار بزرگ تهران)
نشان می دهد که ضعف کارکردی قابل توجهی در رابطه با مدیریت و برنامه ریزی توسعه
گردشگری (بازار بزرگ تهران) وجود دارد، از این رو بازار بزرگ با توجه به توان های
مختلف فضایی در صورت تدوین برنامه ریزی راهبردی، مدیریت مشارکتی و تامین کمی
و کیفی زیرساخت های ارتباطی، خدماتی و اطلاعاتی منطبق بر معیارها و استانداردهای
جهانی می تواند نقش بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و تحولات عمیق و
مثبت ساختاری کلان شهر تهران و سایر سطوح داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining of the role of the Great Bazar of Tehran in urban tourism development

نویسندگان [English]

  • Sima Boozari
  • Ebrahim Khalifeh
  • Mojtaba Babakinejad
چکیده [English]

Urban management of Tehran City have been faced to different challenges, special in the
economic structure, while this mega city has both specific location (administrative – political
centrality )to attract the capital in the country and it's historical background indicate that' s
capability to attract the inner and outer tourists ,so The Great Bazar of Tehran, because of his
location in urban old texture and it's various functions (commercial, religious, recreational and
so on ) is considerable. This article attempts to know comprehensively of various capabilities
of The Great Bazar of Tehran with an descriptive- exploratory approach in urban tourism
development. In this article ,according to the research type (correlation), different limitations
in data collection , samples number is 150, that is based on the accidental sampling
.According to the hypothesis and research problem and to measure the correlation between the
variables (the infrastructures of The Great Bazar and urban tourism development ), indicators
include( communicative, informal, servicing ,cultural - religious , historical , commercial and
recreational) have been studied. Based on the Conclusions of the research ,about (Studying
and comparison of changes trends of The Great Bazar of Tehran) show that considerable
functional weakness is on the management and planning of tourism development
planning(The Great Bazar of Tehran);Thus The Great Bazar of Tehran, according to it's
spatial potentials , with a strategic planning , participatory management and quantitative and
qualitative provision of the communicative, servicing and informal infrastructures ,by
adapting to universal standards and criteria, can has so important role to attract inner and
outer tourists and positive functional changes in Tehran city and the other levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Urban tourism
  • Tourism Sustainable Development
  • The Great Bazar of Tehran