پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز سیاه خور اسلام آباد غرب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حوزه آبخیز سیاه خور در حاشیه شهر اسلام آباد غرب دارای انواع مختلف ناپایداری های دامنه ای می
باشد که ناپایداری های موجود در این منطقه باعث شده مراتع و طرحهای آبخیزداری اجراء شده در این
حوزه را به شدت تهدید نماید. بررسی وضعیت ناپایداری در سطح این منطقه و پهنه بندی آن و مشخص
کردن مناطقی که حساسیت بیشتری نسبت به ناپایداری دارند و تعیین میزان جابه جایی و مکانیزم این
گونه حرکات، ما را در کنترل و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی یاری خواهد کرد. در این تحقیق
سعی شده است با بکارگیری مدل کاربردی تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس نظرات کارشناسی بهینهترین
نقشه پهنهبندی زمین لغزش در سطح حوزه مورد مطالعه استخراج گردد. برای این منظور از اجماع تکنیک های دلفی، تصمیم گیری چند معیاره و GIS استفاده شده است. تحلیل نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این 
حوزه نشان می دهد فاکتور های زمین شناسی، کاربری اراضی و بارش مهمترین پارامترهای موثر بر وقوع
زمین لغزش به شمار میروند. بررسی نقشه پهنه بندی زمین لغزش نشان می دهد در مجموع بیش از 70
درصد حوزه دارای وضعیت و پتانسیل حساس و نیمه حساس در تولید زمین لغزش است. که پراکنش
زمین لغزش ها بیشتر در نواحی شمال، شمال شرق، مرکزی و جنوب غرب حوزه به دلیل وضعیت
توپوگرافی و زمین شناسی خاص و همچنین تغییرات بی رویه کاربری اراضی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zonation Using Analytical Hierarchy Process Method Case Study: Siah Khor Basin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nowjavan
  • Ghorlamreza Hayati
چکیده [English]

Siah khor basin locating on the outskirts of Western Islam Abad enjoys a wide variety of
landslides which have posed a threat to pasturelands and implementing watershed
management plans in the area. Studying the landslide condition in the region, its zonation as
well as identifying the areas which are more sensitive to landslides and also specifying the
mount of relocation and the its relevant mechanisms will enable us to control and
predict preventive action in response to the possible dangers in the future. landslides and
studying the factors and elements causing them can result in rapid and better control of
them.In this research we have tried using AHP application model based on the optimal
expertise in the area of Seahkhor Basin landslide zonation map extracted. For this purpose, a
Delphi consensus techniques, GIS and multi-criteria decision making is used. Analysis results
show that factor analysis, hierarchical in Seahkhor Basin, geology, land use, and precipitation,
the most important parameters influencing landslides in the area are the Seahkhor Basin.
Seahkhor Basin landslide zonation map of the area shows a total of more than 70% of critical
and semi-critical status and potential of the landslide. The landslide distribution in North,
North East, Central and South West areas of special geological and topographical conditions
as well as changes in land use is indiscriminate. The management of mass movements in these
areas should be considered further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslides
  • AHP
  • Delphi
  • Seahkhor Basin