انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در دشت های مناطق خشک و نیمه خشک کشور باعث افت
شدید سطح آب زیرزمینی شده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب راهکاری است
که با آن می توان حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش داد . در این
پژوهش سعی شده است با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،(Analytical Hierarchy process) مناسب ترین عرصه ها را برای عملیات پخش سیلاب با هدف  تغذیه مصنوعی درمنطقه آبید- سربیشه گتوند شناسایی کرد. بدین منظور، ابتدا هفت عامل موثر - شیب، نفوذپذیری، کیفیت سیلاب، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، تراکم زهکشی و کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه، در محیط GIS آماده سازی و با روش AHP وزن هر عامل محاسبه گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS و وزن های اکتسابی هر لایه در روش AHP نقشه عوامل موثر در مکانیابی با  همدیگر تلفیق و نقشه نهایی در چهار کلاس تناسب بالا تا نامناسب تهیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عرصه های با تناسب بالا جهت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب اغلب در واحد ژئومورفولوژی مخروط افکنه و شیب کمتر از 3 درصد قراردارند. کنترل زمینی نتایج نشان از انطباق بالای مکانیابی با این روش و پروژه های اجرا شده با هدف تغذیه مصنوعی در این منطقه می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification suitable areas of flood Spreading for artificial recharge groundwater using AHP method in GIS environment Case study:Abied- Sarbishe 0f Gotvand

نویسندگان [English]

  • Nezam Asgharipour Dasht Bozorg
  • Mohammad Reza Servati
  • Pervez Kardavani
  • Siavash Shayan
چکیده [English]

Indiscriminate exploitation of groundwater aquifers in the arid and semi- arid regions plains
0f Iran has been causing a sharp drop in groundwater levels. artificial recharge groundwater
by flood spreading Method is a procedure that applicable for increasing the volume of the
tank and prevent the severe drop in groundwater levels. In this Study Identificated suitable
areas of flood Spreading for artificial recharge groundwater by using integrated Geographic
Information System(GIS) and Analytical Hierarchy process(AHP) in Abied- Sarbishe 0f
Gotvand region. For this seven effective indices - slope, infiltration, electrical conductivity,
alluvial thickness transmisivity, drainage density and land use was prepared in GIS
environment and weighted by Analytical Hierarchy process(AHP). In next step with using
GIS analytical function and weight of each layer in AHP Method integrated effective indices
maps and prepared finally map in four classes from suitable to unsuitable. The results of this
study showed That areas with high suitability for artificial recharge projects Often in alluvial
fan geomorphological units and often located in less than 3 percent slopes.. Ground controls
showed that high compliance between site selection and projects implemented in the study
area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water spreading
  • Aquifer
  • Artificial recharge
  • AHP method