بررسی اثرات فراسنج های اقلیمی، تابش فرابنفش و ازن بر میزان خشکیدگی خوشه خرمایی مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون مؤلفه اصلی(بررسی موردی شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عارضه خشکیدگی خوشه خرما در طی بیش از دو دهه خسارت فراوانی به اقتصاد این مناطق و کشور وارد ساخته، تاکنون تمامی عوامل ایجاد این عارضه شناسائی نشده است هدف اصلی این پژوهش UV ازن (O3) و فراسنج های اقلیمی، بر شدت ایجاد عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما می باشد، اطلاعات بوسیله مدل شبکه عصبی مصنوعی 1 و مدل رگرسیون درجه سه حاصل از مؤلفه اصلی مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به میزان ضرایب تعیین دو مدل، مدل رگرسیون شبکه عصبی با ضریب تعیین R2 =0/999 0 و مدل رگرسیون درجه سه حاصل از مؤلفه اصلی با ضریب تعیین 92% =R2 بترتیب بهترین پیش بینی را به ما می دهند. نتایج نشان دادند که عارضه خشکیدگی خوشه خرمای مضافتی با دما، تابش فرابنفش، و ازن رابطه مستقیم و با میزان رطوبت نسبی رابطه معکوسی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Climatological Factors, UV Radiation and Ozon on the Bunch of Mozafati Date dryness Basad on neural Artificial networks and Main component regression (Case Study- Jiroft)

نویسندگان [English]

  • Parviz Kardvani
  • Victoria Ezatian
  • Naser Amandadi
چکیده [English]

The Date is dryness is a majer Problem in South ern Portsofiran. Despite lots of damages to
this region economy,The main purposes of this study the effect of,UV, Ozon (O3) and
climatological factors including temperature and relative humidity on date dryness. The study
was done based on two models, Artificial Neurol networks well as regression model grade 3
which was made by the main component. Therefore, the two models results were analyzed
and compared with each other while the determination index for former model was R2 = 0.999
and for the later one it was R2 = 0.92. However, it was revealed that the results of artificial
Neurol networks were more exact. Consequently, it concluded that based on this study results
there was a direct, positive relationship between the origin of the bunch of Mozafati dryness
difficulty and the temperature, radiation and Ozon while it showed opposite relation with
relativehumidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radiation
  • Ozon
  • Difficulty Climatological factors