بررسی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری شهری با تاکید بر عوامل موثربررضایتمندی گردشگران(نمونه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به هر میزان که رضایت گردشگر و توقعات و انتظارات هنجارمند گردشگران تأمین شود به همان میزان
جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق میشود. هدف کلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزان
رضایتمندی گردشگران وارد شده به شهر نورآباد فارس میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی
و جمع آوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه از گردشگران وارد شده به شهر
نورآباد می باشد و به منظور سنجش داده ها و ارزیابی میزان رضایتمندی افراد پاسخگو از 16 فاکتور در
مدل کانو در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی مورد استفاده قرار گرفته
است. جامعه آماری شامل 381 گردشگر که به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و نتیجه بدست آمده از
تحقیق حاکی از آن است که گردشگران از بازید از شهر نورآباد در زمینه تأمین نیازهای هیجانی خود
همچون وجود حس مهمان وازی مردم با ضریب 746% بیشترین رضایتمندی را داشتهاند. همچنین کمترین رضایت گردشگران از وضعیت گردشگری مربوط به تأمین نیازمندیهای اساسی آنان مثل کیفیت امکانات اقامتگاه با ضریب رضایت 411% و رفع نیازهای عملکردی همچون رعایت قوانین و مقررات رانندگی با ضریب رضایت 453% بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

factors in the development of urban tourism IdentifyEffectiveWith emphasis on Tourists Satisfaction (Case study: nourabad Mamasani)

نویسندگان [English]

  • Keramatallah Zayyari
  • Saeid Amanpour
  • Mohammad Reza Amiri Fahlyiani
چکیده [English]

As the tourism market becomes increasingly competitive, the importance of customer
retention has also increased. Considering that Satisfaction of tourists is one of the important
competitive factors and best indices is considered for Guarantee earnings growth. Any size of
satisfaction tourist and expectations of tourist be provided to the same amount perform attract
tourists and development of tourism. The goal of this research is to analyze and evaluate the
satisfaction level of tourists Entered to the Noorabad city in timeframe March 2012 and april
2013. Research Methodology is Descriptive analysis and data collection based on library
studies and preparing the tourists entering to the city is Nurabad. In order to measure and
evaluate the satisfaction of patients respond Kano model analysis of 16 factors in three
categories of basic needs, and Attractive and function is used. Statistical community included
381 tourists as people were selected and the results obtained from the study indicate that
tourists visiting the city Nurabad the Attractive needs of his, such as the sense of hospitality
of the people by a factor of (0/746) highest satisfaction have. The least satisfaction tourists
from tourist status to provide for their basic needs such as quality residence amenities
satisfaction index (0/411) and functional needs such as traffic rules and regulations with the
consent rate (0/453), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourism
  • Tourism Development
  • Satisfaction Sourists
  • Kano model
  • Noorabad City