بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عوامل طبیعی نقش بسزایی در مکان گزینی و نحوه پراکنش روستاها دارند، بعضی از این عوامل
می توانند نقش موثرتری تسبت به سایر عوامل داشته باشند، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی استقرار
2793 مکان روستایی در ارتباط با عوامل طبیعی در کل سطح استان کرمانشاه می پردازد. مضافا" این که
در نظر است تا عامل و یا عواملی که نقش بیشتری نسبت به سایر عوامل دارند مشخص شود و نیز نقشه
پهنه بندی مناطق روستایی در سه تیپ مناسب، متوسط و نامناسب از لحاظ استقرار نسبت به عوامل
طبیعی به دست آید برای نیل به این هدف، 8 عامل طبیعی شامل رودخانه های اصلی، گسل، عناصر
اقلیمی از جمله بارش، تبخیر، دما، ارتفاع، شیب، لیتولوژی، بعنوان عوامل موثر در مکان یابی سکونتگاهها انتخاب گردید، با استفاده از نرم افزار ARC GIS نقشه های عامل به صورت رقومی تهیه وسپس با استفاده از مدل A.H.P وزن هر شاخص به دست آمد، برای ترکیب لایه ها و تهیه نقشه هدف از روش هم پوشانی ریاضی ( Overlay) استفاده گردید طبق این نقشه بیشترین تعداد روستاهای استان کرمانشاه در تیپ مناسب مستقر شده، وتنها 2/90 درصد روستاها در شرایط نامناسب طبیعی واقع شده اند، با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که بین عوامل طبیعی و مکان گزینی روستاهای استان کرمانشاه رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Inspection of natural parameters position in eployment Of Rural Residency inKermanshah Province in accordance With Analytical Hierarchy process (AHP) through GIS

نویسندگان [English]

  • Zahra Gholamirad Rad
  • Majid Vali Shariat Panahi
چکیده [English]

Natural parameters play an extremely crucial role in the inhabitation process and rural
dissemination that’s to say some of these parameters posses even move impact upon them
than other ones .the present survey endeavors to estimate and scrutinize the deployment of
2793 rural areas associated and correlated to natural parameters in Kermanshah
province.Furthermore the survey, within its chapters has situated other factor or factors
whose roles are considered even more effective compared to other ones.Rural zones
broadening map,also,is to be accessed through three individual categories,appropriate,mode
stly proper,and inappropriate.To approach and fullfill this purpose, 8 natural parameters such
as major rivers,fault,climatic elements,like precipitation,evaporation ,temprature,altitude and
slope were adopted to be effectively major reasons in order for a location to be in
habited.Over this procedure,parameter maps on the basis of numerical variant were
provided through ARC GIS10 software. Afterwards,A.H.P, was employed to measure each
index weight for the blend of layers and target map supplies, the survey has benefited
overlay method . most of the villages,according to what was mentioned above,have
been resided in appropriate type, and only 2.90 percent of rural areas are located in
naturally inappropriate conditions .as the issues above are noticed, its not improper to
claim there is a closely direct connection between natural parameters and location
selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location Selection
  • Kermanshah Province
  • Natural parameters
  • GIS
  • AHP