تحلیل رابطه تراز آب دریاچه ارومیه با سیگنال های اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از جمله مشخصه های مهم هر دریاچه، تراز سطح آب آن است. آگاهی از نحوه نوسانات تراز آب امری
موثر در تغییر و بررسی مسایل مرتبط از جمله تغییرات ذخیره آب دریاچه – ساخت و ساز های ساحلی
و مباحث زیست محیطی است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیگنال های هواشناسی بر نوسان آب
دریاچه ارومیه و دبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق به علت حجم زیاد در فواصل زمانی سال های 1951 الی 1986 تا سال های 2008 الی 2011 در ایستگاه های مختلف متفاوت است. در بررسی حاضر از داده های ماهانه سیگنال های  -2NAO+NIN01-SOI-PDO-NP 
4NOI+NIN03-Nino4-Nino3- استفاده شده است. تمامیداده های فوق از مرکزNCEPتهیه گردیده. پس از تبیین ارتباط و نوع آن ، مدل پیش بینی با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی برای بازه های زمانه همزمان ، سه ماهه و شش ماهه محاسبه شد. نتایج حاصل از
این مدل مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی مدل های خروجی از نرم افزار شبکه عصبیمصنوعیNeurosolutions6 نشان می دهد که در تمامی ایستگاه ها در حالت های زمانی مختلف اعمدبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ترتیب 1-NINO 3+4-1 NINO3
NINO1+2-3 
NINO4-4می باشد و کمترین تاثیر به ترتیب مربوط به 1-NOI -2 NAO
 SOI -4 PDO -3
5-NPمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of lake water level between the climatic signals

نویسندگان [English]

  • Morteza Beitari Khakedi
  • Ebrahim Fatahi
چکیده [English]

Among the important characteristics of each lake, its water level. Understanding of how water
level fluctuations in an effective change-related issues including water storage changes - by
shoreline construction and environmental issues. In this study, the effect of fluctuating lake
water discharge and meteorological signals lake basin are discussed. The data used in this
study due to high volume in the interval from 1986 to 2008 and from 1951 to 2011 at different
stations. In this study, monthly data signals NAO - Nino1 +2 - Nino3 Nino4 Nino3.4 NOI-NP
- PDO - SOI is used. All the above data were obtained from the NCEP. After explaining the
relation and the prediction model using artificial neural networks for the same time interval,
three months and six months respectively. The results of this model were evaluated and
analyzed. Model output of the neural network software Neurosolutions6 that all stations in the
state, ranging from the time delay of the quarter and half-year delay of the effective signal
swing and lake water flows into the lake basin Order 1-NINO3 2 - NINO 3 +4 3 - NINO1 +2
4-NINO4 is the least of the order of 1 - NAO 2 - NOI 3 - PDO 4 - SOI 5 - NP is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neural Networks
  • climate signals NAO - Nino1 +2 - Nino3 Nino4 Nino3.4 NOINP - PDO - SOI