چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ساختار مدیریت شهری در ایران به منظور گذر از نظام متمرکز و حرکت به سمت نظام غیر متمرکز و بیرون رفت از چالشها رخ داده، لاجرم باید ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری را بعنوان یک راه حل اساسی پذیرا باشد. این امر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر تلقی می گردد . چرا که در شرایط فعلی این ساختار علیرغم سعی و تلاش فروان در ایجاد ارتباط و تعامل میان سه عامل اصلی شکل گیری شهر « انسان ، فضا و محیط » عاجز از پاسخگویی وحل مشکلات رو به تزاید اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ کـــشور بوده و شیوه های کنونی برنامه ریزی ومدیریت توسعه شهری نه تنها در مواجه با این معضلات، ضعیف و ناکارآمد جلوه می نماید بلکه موجب تشدید اوضاع و بحرانی نمودن آن به خصوص از طریق ایجاد تمرکز و دفع نظام مشارکتی می باشد .
این مقاله در پی تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز آتی آن با استناد
به رویکرد دولت می باشد و در ادامه باتوجه به سلسله مباحث و موضوعات پیرامون توسعه پایدار شهری، افق آتی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار تحلیل و ارزیابی گردیده است و نتایج حاصل از این مقاله تحلیلی و توصیفی نمایانگر این موضوع است که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکز گرا به سوی نظام مدیریت غیر شهری متمرکز ، لاجرم بایستی بر اساس رویکرد توسعه پایدار شهری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian urban management outlook with emphasis on urban Sustainable development

نویسندگان [English]

  • Akbar Parhizkar
  • Ali Firouzbakht
چکیده [English]

Structure of urban management in Iran, to transit from centralized system, move
toward decentralized system and go out of current challenges, has to consider planning
system and urban development management transformation as a fundamental solution
this is not a choice but an undeniable need. Since in current situation , this structure
despite of abundant efforts and endeavour to make interaction and relation among
three main factors of city formation (human, space, environment ) is unable to
respond and solve increasing social, economical, physical and environmental problems
of cities particularly major cities of country , and current methods of planning and
urban development management not only show weak and insufficient before these
problems but exacerbate the situation and make it more critical through the creation of
centralization and excretion of participation system.
In this article, using implemented laws and their prospect with respect to
government approach, the Iranian urban management system will be analyzed , then
with regard to series of topics and issues regarding urban sustainable development,
future horizon of urban management with sustainable development approach will be
analyzed and evaluated. The result of this analytical and descriptive article show that
transformation of centralized urban management system should be on the basis of
urban sustainable development approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Urban Management
  • development
  • Sustainable development
  • urban sustainable development