وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران-مطالعه موردی: بخش گرگانرود شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مدیریت روستایی ایران از گذشته تا به امروز دچار تغییر و تحولات زیادی بوده است و این امر منجر به کسب تجارب متعددی شده است. با این وجود این تغییر و تحولات مشکلات خاص خود را نیز داشته است. به منظور بررسی مشکلات و موانع مدیریت کنونی روستایی ایران، این تحقیق برای تبیین وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران تدوین شد.
روش تحقیق کمی و روش شناسی تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی بوده است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره برده شده است. حجم نمونه 50 نفر بوده است و پرسشنامه در میان دهیاران توزیع شده است. نرم افزار مورد نظر در این مطالعه SPSS بوده است.
نتایج حاکی است که کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی شورا، دهیاری و مردم و نبود آموزش کافی از جمله مشکلات مدیریت روستایی است. مهمترین مشکل در مدیریت روستایی کشور عملکرد دولت است، هر چند که به باور دهیاران اختیارات این نهادهای مدیریتی کافی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Today Situation and Barriers of Iran Rural Management-Case Study: Gargan Rood District in Talesh Township

نویسندگان [English]

  • Aeizh Azmi
  • Bahram Imani
  • Fardin Nosrati
چکیده [English]

Rural management in Iran confront of many variety from past to today. Therefore
there are many experiences in rural management. But these varieties have some
problems. Therefore, for studying of problems and barriers of Iran rural management،
this paper does for analyzing today situation and barriers of Iran rural management.
Investigative method was descriptive and used from questionnaire for collecting data.
Sample amount was 50 and questionnaires distribute in managers. Software was SPSS.
Results say that finance recourses، none orchestrate among managers، local
parliament، people and little teaching is key problems in rural management. Important
problem in rural management is government although authority of managers is
enough. By assumption test we understand that rural management confront of these
problems:
a) Islamic rural parliament has problems of credits that it is essential that
government helps them,
b) Knowledge and level of degree in managers and members of Islamic rural
parliament is little, therefore it is essential that government establish course for them
that it is include academic teaching and none academic (professional) course and
members of
c) Unfortunately, there are not relationship among rural people, rural managers and
Islamic rural parliament. It cause produce much problems for aim of rural managing.
Facilitators and promoters can helps to resolving this problem.
d), rural managers and Islamic rural parliament confront of many problems about
self institute. It is related to law and its problems that it is essential that law change.
This paper shows that current situation of rural managing is weak and it is essential
that it improve. This paper shows that power of rural managers and Islamic rural
parliament is low. Therefore it is essential that government resign some its power to
them. This paper shows that rural people are satisfaction from rural managers and
Islamic rural parliament; although they think that there are some problems that it must
resolve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural management
  • Garcan Rood District
  • Managers