مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب جهت تغذیه مصنوعی در شمال اندیمشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در سالهای اخیر باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشت های کشور گردیده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب در پهنه مخروط افکنه‌ها و دشت های درشت دانه راهکاری است که در خیلی از مناطق کشور قابل انجام می ‌باشد. در این روش با نفوذ سیلاب به درون آبخوان علاوه بر افزایش حجم مخزن و جلوگیری از روند شدید افت سطح آب زیرزمینی باعث کنترل سیل و حفاظت خاک می گردد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوضه آبخیز جارمه به مساحت 314 کیلو متر مربع در شمال شهر اندیمشک می باشد. که با پردازش تصاویر ماهواره ای، بازدیدهای میدانی و انطباق نقشه های کاربری اراضی محدوده آبرفتی به وسعت 4356 هکتار جهت مطالعه مشخص گردید. پس از انتخاب شاخص­های تاثیرگذار در مکان یابی این عرصه ها از قبیل شیب، نفوذپذیری، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، سیل خیزی و هدایت الکتریکی، برای هر کدام از این شاخص ها در محیط GIS نقشه طبقه بندی شده تهیه گردید، و سپس این نقشه ها با روش منطق بولین (Boolean logic) و شاخص هم پوشانی وزنی (weighted overlay index) با هم تلفیق شدند. در نهایت محدوده آبرفتی، به دو طبقه دارای تناسب بالا برای پخش سیلاب با وسعت 2059 هکتار در روش بولین و 2485 هکتار در روش شاخص هم پوشانی وزنی و تناسب متوسط با وسعت 2297 هکتار در روش بولین و 1971 هکتار در روش شاخص هم پوشانی وزنی تفکیک و نقشه نهائی بدست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection flood Spreading for artificial recharge in the north of Andimeshk

نویسندگان [English]

  • Nezam Asgharipour Dasht Bozorg
  • Mohammad Reza Sarvati
  • Farideh Azimi
  • Zeinab zahrei Abdehvand
چکیده [English]

Indiscriminate exploitation has been of groundwater aquifers in recent years causing
a drop groundwater levels in the plains. Water storage in aquifers by flood spreading
on alluvial fans is a procedure that applicable in many area of Iran. In this Method,
with floodwaters to infiltrate into the aquifer in addition to increasing the volume of
the tank and prevent the severe drop in groundwater levels that are flood control and
soil conservation. Study area is Jarmh watershed this area of 314 square kilo meters in
north of Andimeshk. Alluvial zone is a 4356 ha that distinct by satellite image
processing and field works. Effective indices in flood spreading site selection
including slope, infiltration, alluvial thickness, transmisivity, flooding and electrical
conductivity, selected and measurement in the study area and classified maps for all of
them was prepared in GIS environment. In next step the maps incorporated by Boolean
logic and weighted overlay index finally the alluvial zone ordered in two classes, high
suitability 2059 ha in Boolean logic and 2485 ha in the weighted overlay index and
moderate suitability 2297 ha in Boolean logic and 1971 ha in the weighted overlay
index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water spreading
  • Aquifer
  • Artificial recharge
  • Andimeshk