نقش روستا شهرها در تعادل بخشی ناحیه‌ای مورد مطالعه: شهر وحیدیه در شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تمرکز شهری در جوامع در حال توسعه سبب بروز مشکلات متعددی در درون شهرهای بزرگ گردیده است، از آن جمله می توان به تراکم جمعیت، مهاجرت، کمبود مسکن، بیکاری و تخریب محیط زیست و غیره ... اشاره کرد. در نتیجه تحلیل گران مسائل شهری و منطقه ای، توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک و متوسط به عنوان یک راه حل ضروری برای مقابله با عدم توازن ناشی از توسعه نخست شهرها معطوف کرده­اند. در تحقیق حاضر فرآیند شهر شدن وحیدیه و ناحیه شهریار به عنوان نمونه ای از شهرها و شهرستانهای استان تهران در دو دوره قبل و بعد از شهر شدن مورد ارزیابی، تحلیل و سنجش قرار گرفته است. متغیرهای مورد بررسی جمعیت، اشتغال، امکانات آموزشی- فرهنگی، بهداشتی - درمانی، سیاسی- اداری، مخابرات - ارتباطات، بازرگانی و خدمات بوده است. تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از یافته های پژوهش از طریق مدل های آماری: ضریب آنتروپی، ضریب کشش پذیری، شاخص توسعه یافتگی موریس و مدل تحلیل تغییرات سهمی - بخشی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدلهای آماری نشان می دهد که فرایند تبدیل شهر شدن وحیدیه تاثیر مطلوبی در توزیع متعادل جمعیت و استقرار سکونتگاهها در سطح ناحیه؛ تثبیت جمعیت؛ برخورداری روستاهای منظومه، رشد بخش کشاورزی عملکرد موفقی نداشته است. اگر چه در مقطعی رشد  بخش صنعت در شهرستان شهریار و شهر تهران تاثیر مثبتی بر افزایش جمعیت به دلیل هزینه پایین سکونت برای افرادی که غالباٌ کارگر خدماتی و صنعتی بوده­اند داشته است. نهایتاٌ نتیجه کلی حاصل از تحقیق نشان می دهد که تبدیل شدن شهر وحیدیه  درروند توسعه روستاهای پیرامونی نقش موثری ایفا نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of rural cities in regional balancing Case Study: Town of Vahidieh in the City of Shahriar

نویسندگان [English]

  • Homaira Mahdibigy
  • Masoud Mahdavi Hajilouee
چکیده [English]

Population concentration in developing countries has brought about numerous
problems in large cities. Among those problems we can mention population
congestion, migration, housing deficiencies, unemployment, environmental
degeneration, etc.
Accordingly, regional and urban analysts have started paying attention to the
development of small and medium size towns as an essential solution for dealing with
the imbalance originated from development of prime cities.
In this study, we have assessed, analyzed and examined Vahidieh's urbanization
process as well as that of Shahriar area as a sample of Tehran Province towns and
cities before and after this occurance. Variables studied are population, occupancy,
educational-cultural facilities, political-administrational, telecommunications,
commercial and service providing facilities. Analysis of the data acquired from the
study through statistical models - entropy coefficient, elasticity coefficient, Morris
Development Index, parabolic-sectional variation analysis model – has been assessed
and evaluated. Results derived from statistical models show that the urbanization
process of Vahidieh has not had desirable effects in balancing distribution of
population and establishment of settlements throughout the area, stabilization of the
population, prosperity of solar rural sections, and growth of agricultural section
therefore being unsuccessful in that regard. Despite the fact that at some period,
growth of industrial section in the city of Shahriar and in Tehran has had positive
effects on population growth due to low cost of housing for people who have mostly
been service and industrial laborers.
Ultimately, the overall results drawn from this study reveal that urbanization of
Vahidieh has not had an effective role in the development process of rural outskirts..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Town
  • Vahidieh
  • large rural sections
  • Statistical models
  • Regional balancing