تشکیل و تکامل تنگ‌ها در زاگرس چین خورده (مورد: تنگ تکاب در تاقدیس خاویز، شمال شرق بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تنگ‌ها از جالب توجه‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده های ژئو مرفولوژیکی محسوب می‌شوند. این جلب توجه و پیچیدگی منجر به وضع فرضیه‌هایی چند در مورد چگونگی تشکیل آنها گردیده است. فرضیه‌هایی که به دلیل کثرت استفاده بعضاً جنبه کلاسیک پیدا کرده‌اند.
در این تحقیق دره عرضی تنگ تکاب در تاقدیس خاویز واقع در شمال شرقی بهبهان با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی، عکسهای هوای و انجام چند مرحله بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفته، و سعی شده است که چگونگی تشکیل این تنگ که در آن سازندهای اواخر کرتاسه(سازندگورپی) و ائوسن(سازند پابده) و الیگو-میوسن(سازند آهکی آسماری)، به همراه آبرفتهای کواترنری رخنمون دارند، روشن گردد. به این ترتیب که فرضیه‌های رایج در مورد چگونگی تشکیل تنگ‌ها در درة عرضی تنگ تکاب به چالش کشیده شده و در نهایت به این نتیجه‌گیری رسیده است که منشاء دره عرضی تنگ تکاب را می‌توان بر اساس فرایندهایی که امروزه به طور فعال دست اندرکارتغییر سطوح وسیعی از زاگرس هستند تعیین نموده و نیازی به نتیجه گیری از هیچ مکانیسم، حادثه یا ساخت صرفاً فرضیه ای برای توجیه آن وجود ندارد.به عبارت دیگر می‌توان گفت که، در شکل گیری دره عرضی تنگ تکاب فرایندهای متعددی از جمله اقلیمی، دینامیک وزمین شناسی به طور همزمان نقش داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and development of gorges in the folded zagros (Case: Tangtakab in the folded zagros Eastnorth of behbahn)

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Eskani kazzazi
چکیده [English]

one of the most attractive and complex geomorphologic phenomenons ar(tang) this
attraction and complexity need to make some hypothesis about the progress of them
the hypothesis which have achived a classic aspect because of a lot of use in this
research takab transverse valley in anticline located in northern east of behbahan has
been use of with the some of topographical and geomogical maps aerial photos and
various stage of observation and tried to clean the ocean of construction of this tang in
which the recent formation of certase ocean and eligomiocean accompanied with
quantry allulim. Based on the hypothesis of common hypothesis about the progress of
constructing the tang in takab transverse valley is becom the involve and cosversation
which are considened to the cause of changes. The changes of this wide surfaces of
mount zagros .in the end there is no need of conclusion and resulting in any
mechanisem incidents on constructing. In another word it is possible to say that in
costructing of takab transverse valley not only a certain progress but multiple progress
are taking part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behbahan – folded zagros – Anticline Khaviz – Tangtakab – Heypoteases Classic