شناسایی و تحلیل تغییرات کاربری زمین شهری با تاکید بر کاربری مسکونی و اداری مطالعه موردی منطقه شش تهران ( دوره آماری 1389-1375 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بدنبال رشد سریع و گسترش روزافزون شهرها در چند دهه اخیر مسئله کاربری زمین های شهری توجه جغرافیدانان شهری را جلب نموده است و موضوع روز پژوهش های متعدد قرار گرفته است که حاصل آنها از تغییرات قابل توجهی در زمینه کاربری زمین حکایت می کند. منطقه شش شهرداری به عنوان یکی از هسته های تولید شهر و وجود فعالیت های اداری و تجاری و فرهنگی در قلب پایتخت و به عبارت دیگر به خاطر CBD در عرف شهرشناسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش فعلی جست و جوی تغییرات بارزی است که در سالهای اخیر در این منطقه بوجود آمده و روشی که در این پژوهش بکاررفته روش تحلیلیIntersection  با استفاده از مدل  spatial analystو مبنای اصلی داده های مورد استفاده آمارهای 1375 (حدود 1995 میلادی) و نقشه های شهری آن زمان با شرایط امروزی (1390) بوده است. حاصل پژوهش ارائه داده است که در 15 سال اخیر تغییراتی در کاربری زمین های منطقه شش به عمل آمده است. از جمله مساحت زمین های مسکونی از 13/754 هکتار در سال 1375 به 25/679 هکتار در زمان حاضر تقلیل پیدا کرده است و در مقابل مساحت زمین های دارای کاربری اداری و تجاریCBD) )از 78/167 هکتار در سال 1375 به 80/213 هکتار در حال حاضر افزایش پیدا کرده است که این امر حکایت از ازدیاد کاربریهای غیرمسکونی به زیان کاربریهای مسکونی می کند. از مطالعه جمعیت منطقه در این زمان نیز چنین استنباط می شود که جمعیت غیر ساکن و شناور به ویژه در محدوده مرکزی منطقه در زمان مورد مطالعه رو به افزایش بوده است. مختصرا اینکه تداخل کاربری های مسکونی با کاربرهای اداری و تجاری مشکلات و معضلات روزافزونی را برای منطقه ایجاد کرده است که از آن جمله می توان از ترافیک، آلودگی هوا، سیمای نامناسب شهری، عدم دسترسی به دلیل طرح ترافیک، از بین رفتن هویت منطقه، گرانی زمین، تضعیف پویایی زندگی شهری، کاهش جمعیت مقیم و بسیاری از موارد نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of land use changes in Tehran in recent decade (Case study municipal region 6)

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeilzadeh 1
  • Rahmatollah Farhudi 2
چکیده [English]

Because of rapid and excessive expansion of cities in recent decades, urban land use
has been the focus of attention of many geographers.
In Iran, Tehran as capital of the country and its municipal zone 6 as the city s
backbone and centre of administrative and commercial activities CBD has been of
particular importance.The aim of the present study has been to investigate the cause
and effect of tremendous changes that have taken place in this zone.The method
adopted in this research has been analytical intersection and spatial analyst and the
main source of information has been 1995 census reports plus cadastral maps of that
time and their com prison with those of the present.
The results of the study have indicated considerable changes in land use over the
past fifteen years, as shown below: the total land area devoted to human settlement in
1985 being some 754.13 hats. Has been reduced to 679. 25 hats In 2010 whereas the
area under CBD being 167.78 hats. In 1985 has increased to 213.80 hats in 2010 itself
indicating the extent of change of human settlement land to none human settlement
namely various kinds of business activities.
A study of the population of the zone in the same period shows clearly that none
settlement and none permanent (floating) population has been increasing, particularly
in the middle sections the zone. Thus briefly speaking the interchange of permanent
and none permanent population has created numerous difficulties for the zone such as
traffic, air pollution, none coherent appearance, none accessibilities, city traffic project
, rise of land price, loss of identity, reduction of resident population etc. etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical model -Change detection – Urban landuse – GIS- region 6