جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید «نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند»*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقاله­ی حاضر با طرح پرسشی اساسی، در خصوص اینکه:"چه رابطه­ای میان عرصه های عمومی ایجاد شده در شهر جدید پرند با شکل­گیری هویت و حس تعلق به مکان و فضاهای سرشار از حیات اجتماعی، در این شهر وجود دارد ؟" آغاز می گردد.
در واقع مقاله­ی حاضر، در جستجوی نقش و نوع و میزان رابطه ی بین عرصه­های عمومی و هویت در شهر جدید پرند می­باشد و هدف اصلی آن شناسایی میزان رابطه بین عرصه­های عمومی و هویت و حس تعلق به مکان می باشد.
نتایج مطالعات نشان می دهدکه: بین متغیر عرصه­های عمومی و همگانی بعنوان متغیر مستقل و هویت شهر جدید پرند بعنوان متغیر وابسته در این پژوهش رابطه وجود داشته، یعنی هر چه میزان متغیر مستقل ذکر شده در جامعه هدف (شهرجدید پرند) بالا باشد به همان میزان، هویتمندی و احساس تعلق آنها به شهرجدید پرند بیشترمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Common Areas in Creating an Identity of the New Cities," a Case Sample Parand New City"

نویسندگان [English]

  • Seyyed Rahim Moshiri 1
  • Azita Rajabi 1
  • Seyyedeh Fezzeh Jafar Nejad Shourkaei 2
چکیده [English]

This present article begins with a basic inquiry about "what relationship there is
between common areas established in Parand new city and identity forming and the
sense of belonging to a place and the spaces full of social life.
In fact, this article is searching for determining the role, the type and the degree of
the relationship between common areas and identity in Parand new city meanwhile its
main purpose is recognizing the degree of the relationship between common areas and
identity and the sense of belonging to a place.
Results obtained from studies show that there is a meaningful relationship between
common areas as an independent variable and the identity of Parand new city as a
dependent variable in this research. That is, the higher is the degree of the mentioned
independent variable in the aimed community (Parand new city), the more would be
the identification and their sense of belonging to Parand new city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Urban Identity
  • the Components of Urban Identity
  • Common Areas
  • Parand New City