مکانیسم ژئومورفولوژیک تشکیل وتوسعه خندق دردامنه شمالی خروسلو قشلاق حاج محمد واقع دراردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به لحاظ شرایط حاکم و وجود بستر مساعد (از نظرلیتولوژی، پدلوژی وتوپوگرافی)، دامنه های شمالی خروسلواز نظر وقوع حرکات توده ای (لغزش وریزش و...) از ناپایدارترین وهمچنین از نظر تشکیل وتوسعۀ خندق ها، از مستعدترین مناطق محسوب می شود. در اثر تشکیل وتوسعۀ خندق ها در منطقه مقدار زیادی از خاک های قابل کشت سطوح شیب دار در شبکه های زهکشی قرار می گیرند. به همین دلیل بررسی ومطالعه دقیق علل تشکیل وتوسعۀ
خندق ها در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در بررسی علل وعوامل تشکیل خندق، نقش عوامل مورفوژنز وتوپوگرافی همواره مد نظر قرار دارد. با توجه به بررسیهای انجام شده در منطقه مورد مطالعه، شیب، اختلاف ارتفاع وجنس سازند به عنوان مهمترین عامل تشکیل وتوسعۀ خندق می باشد. در این تحقیق 29 خندق فعال ومعرف از نظر ویژگی های مورفولوژیک، گزینش شدند. طول خندق، عمق، عرض وارتفاع سرخندق و همچنین درصد شیب آنها اندازه گیری شده وبا بهره گیری از نرم افزار (Spss,Excel) تحلیل آماری صورت گرفت. نتایج نشان می دهد، 1/0 درصد از تغییرات خندق ها ناشی از تغییرات طول است که درصد کمتر به علت تغییر ارتفاع است. بنابرین با افزایش ارتفاع، میزان شیب زیاد وضخامت مواد تخریب ریزدانه وخاک تراکم وتوسعۀ خندق کاهش می یابد ودر نتیجه خندق های طولانی وعمق در سطح آنها نسبت به سطوح تقریباٌ هموار وکم شیب، کمتر تشکیل می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism of geomorphologic creation and development of gully in the winter-quarter of Haj Mohammad in the northern slope of khoroslu in Ardebil

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Moghimi
  • Nikzad Salami
چکیده [English]

Duo to the status quo and capability of eradication with respect to lithology,
pedology and topography, the northern part of Khoroslu region has but an extreme
potential of gully erosion regarding to mass movements such as slip, slide, etc. for its
unstable soil. Because of Soil erosion and degradation in this region a large amount of
cultivatable soil is in danger. Nevertheless it is of great significance to study and
scrutinize the important factors in creation and development of gullies in the region.
In evaluating the origin and features of gully creation and development the role of
topographic and morphogenesis elements is regarded. According to examinations on
the studied region, slope, height, difference and existing materials have been known as
the most important factors in gully creation and development. In this research 29
active gullies regarding geomorphologic features are selected. Length, depth, width
and height of the gullies as well as the height of their slope is determined and the data
are analyzed by means of Excel Spss software. The result shows that 0.1% of the
changes in gullies is because of changes in length which compared to the height
changes is less effective. So the increase in height raises the slope and the congestion
of soil then the development of gullies is reduced. Finally the long and deep gullies in
higher slope areas are less common compared to lower slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gully
  • Geomorphology
  • Original Elements
  • development
  • Khoruslu