بررسی تاثیر اقامتگاه های محلی(خوشه سار بوم گردی) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی (با تاکید بر روستای "گرمه" و" شیب دراز")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اقامتگاه های محلی(خوشه سار بوم گردی) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی با تاکید بر روستاهای "گرمه"(کویر مرکزی ایران) و" شیب دراز "(جزیره قشم) انجام شده است.برای انجام این پژوهش تلفیقی از روش های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است.در بخش کیفی با 14 نفر از اعضای اصلی وفعال خوشه سار بوم گردی که پایه گذار اقامتگاه های بومی، برای پذیرش طبیعت گردان هستند، مصاحبه شد.از مصاحبه ها برای بررسی عوامل و انگیزه های تشکیل خوشه سار بوم گردی،نقاط ضعف و قوت و نیز مسائل و مشکلات اعضاء و همچنین بررسی نظرات مردم بومی ساکن در روستاهای مورد مطالعه و ساخت گویه های متناسب با شرایط کنونی این روستاها استفاده شده است.در بخش پیمایشی تحقیق، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. از حدود 200 نفر پاسخ دهندگان حائز شرایط تعداد 159پرسشنامه کامل و دارای قابلیت تجزیه و تحلیل توسط مردم بومی دو روستای مورد مطالعه پر شد. محقق 3 بار به روستای گرمه و چندین بار به روستای شیب دراز در جزیره قشم سفرکرده است. آشنایی با این دو روستا و تعامل با مردم بومی آن، زمینه را برای افزایش میزان دقت در پاسخگویی به پرسش نامه ها و جلب مشارکت آنها فراهم نمود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح یکی تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و دیگری تحلیل در سطح فرضیات پژوهش صورت پذیرفته است.نتایج هردو بخش کمی و کیفی تحقیق، گویای آن است که وجود اقامتگاه های بومی در مناطق روستایی مورد مطالعه باعث ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی جامعه بومی شده که این امر یکی ازویژگی های اصلی اکوتوریسم است.یافته های پژوهش نشان دهندۀ آن است که سیاست های توسعه اکوتوریسم درایران،نیازمند دقت دربسترسازی هماهنگ با نیازهای واقعی اکوتوریسم براساس اصول توسعه پایداراست. همچنین می بایست برنامه ریزی هایی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی در مناطق اکوتوریستی انجام شود تا بجای سرمایه گذاری های کلان برای ساخت هتل های چند ستاره در دل مناطق طبیعی وایجاد تعارضات فرهنگی و معضلات زیست محیطی، با جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی و هدایت آنها در مسیر صحیح، زیرساخت های مناسب توسعه اکوتوریسم فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Indigenous Cluster Experiences to Make a Model for Expanding LocalNetwork in Gramer and Shibderaz Villages

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Faraji Rad 1
  • Afsaneh Ehsani 2
چکیده [English]

This paper aims at studying the outcome and experience of Indigenous clusters in
development of local networks, with emphasis on Garmeh and Shib Deraz villages in
Iran. In the course of this research, both qualitative and quantitative techniques have
been employed. 14 interviews were conducted with active members of the indigenous
cluster. The data from interviews were used to qualitatively analyze the motivations of
forming the Indigenous cluster; the strengths and weaknesses, problems of members,
and viewpoints of local people of Grameh and Shibderaz villages were identified.
Questionnaires were distributed to collate relevant data. Out of 200 questionnaires
administered, 159 were perfectly filled by eligible respondent. Researcher had traveled
three times to Garmeh village in Isfahan province and several times to Shib Deraz
village in Qeshm Island. Familiarity with these two villages and leveled interaction
with the Indigenous people increase accuracy of response from the questionnaires and
involvement of participants.
The result from both sides of the study indicates that local accommodation causes
an improvement in the livelihood of local sect. The result also shows that political
process and economic policies on ecotourism development in Iran needs a brace up.
Effective policies should be promulgated to provide the real needs of ecotourism based
on the sustainable development. Also, government through constructive ideas can
attract the participation of Indigenous investors to make suitable Infrastructure for
ecotourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Nature based tourism
  • Ecotourism
  • Indigenous cluster
  • Garmeh
  • Shib Deraz