توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی مطالعه موردی: محله غلام تپه بزی شهرستان آزادشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی اسکان غیر رسمی و شکل گیری آن در شهر آزادشهر ( محله غلام تپه)، پرداخته است. بررسی متغیرهای لازم مندرج در41 پرسش نامه که از 187 نفرسرپرستان خانوارساکن به دست آمده است، استد لال
می­کند که علت شکل گیری این پدیده در محله غلام تپه، مهاجرت، مشکلات اقتصادی، فقدان مدیریت واحد در زمینه این مشکلات درحیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آن ها بوده است. در تحلیل داده ها که از روش تحلیل عاملی با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS انجام شده­است، شاخص­های اجتماعی و اقتصادی در اولویت اول و دوم، شاخص­های بهداشتی­- زیست محیطی و کالبدی - فیزیکی در اولویت سوم و چهارم و شا خص­های خدماتی و مدیریتی در اولویت پنجم و ششم ساماندهی و توانمند سازی محله غلام­تپه بارگذاری گردیده است. در پایان، متناسب با یافته­های پژوهش راهبرد های مناسب ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement and Organization of Informal Habitation with Emphasis on Economic, Social, Anatomical and Environmental Indicators Case Study: In Azadshahr (Gholam Tape Bazi District)

نویسندگان [English]

  • Zahra Sharifinia 1
  • Mohammad Reza Nura 2
  • Mahdi Sanadgol 2
چکیده [English]

This article studying informal habitation and formation of informal settlements in
Azadshahr City (Gholam Tape Bazi district). After studying the necessary variants
contained in the questionnaires completed by 187 heads of family residing in informal
settlements of Gholam Tape district. It is argued that the cause of this problematic
phenomenon is uncontrolled immigration on one side, and financial problems, absence
of unified and coordinated management in solving financial problems and also the
absence of unified and coordinated management of immigration and settlement issues
on the other side. Data analysis carried out by factor analysis method and the use of
"SPSS" software load the social and economic indicators as the first and second
priorities, hygienic - environmental and anatomical – physical indicators as the third
and the fourth priorities, servicing and managerial indicators as the fifth and sixth
priorities for Improvement and Organization of Gholam Tape Bazi district. At the
end, proportionate to the research finding, appropriate strategies are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement
  • Organization
  • Informal habitation
  • Gholam Tape Bazi district
  • Azadshahr city