بررسی پیامدهای ناشی ازجابجایی فضایی، مکانی روستاها درمناطق زلزله زده شهرستان رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی پیامدهای ناشی از جابجایی فضایی - مکانی روستاها بعد از زلزله سال 1369 درروستای چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار به انجام رسیده است، بدنبال بازگو کردن  ابعاد مثبت جابجایی و ادغام روستاها می باشد.
جمع بندی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که اکثر پاسخگویان ازجابجایی وادغام روستا رضایت داشته اند این درحالی است که مطالعات گذشته جملگی برعدم موفقیت جابجایی وادغام روستاها تاکید دارند. ازدیگرنتایج مطالعه حاضر، تغییراتی است که بواسطه برخورداری ازامکانات وخدمات زیربنایی پس از جابجایی بوجود آمده است ونظراهالی رانسبت به جابجایی وادغام مثبت کرده است همچنین تاثیر ویژگی های فردی پاسخگویان (از جمله سن وافرادتحت تکفل ) درایجاد دیدگاه مثبت نسبت به جابجایی ازجمله نتایج این مطالعه بشمار می رود.
یقینا وجود این رضایت مندی ناشی از تغییراتی است که بواسطه جابجایی فضایی – مکانی روستاها درابعاد مختلف زندگی آنها بوقوع پیوسته است
باتوجه به وجود تجارب ناموفق از جابجایی و ادغام روستاها این اقدامات می باید تنها در شرایط ضروری و با جلب مشارکت و رضایتمندی گروه های هدف همچنین با ایجاد فضای امنیتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، اکولوژیک و کالبدی زندگی روستاییان به مرحله اجرا در آید. به عبارت دیگر تنها با فراهم سازی بسترهای اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و اکولوژیک می توان مسیر موفقیت طرح های جابجایی فضایی مکانی روستاها را هموار کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Outcomes of spatial relocation of the earthquake Stricken in Roodbar county”

نویسندگان [English]

  • Shahab Nobakht Haghighi
  • Hossein Asayesh
  • Alireza Estelaji
چکیده [English]

This study have been designed to address the socio-economic, ecologic and
structural outcomes of spatial relocation of some villages in roodbar county ,after the
earthquake of year 1990, and also the positive and negative effects of relocation and
merging of those villages.
The results of data analysis show that the personal specifications of the samples of
this study including their age and the number of their family members affect their
attitude toward relocation .it has also been found that relocation. It has also been found
that relocation has made changes in socio-economic, ecologic and structural
specification of the samples of this study. in fact, most of the samples of this study
were pleased about relocation, despite of the results of the samples of this study were
pleased about relocation, despite of the results of previous related studies which
emphasized unsuccessful experiences of relocations and merging of villages in socioeconomic,
ecologic and structural condition of community which has been occurred
due to the spatial relocation of the villages.
Regarding the unsuccessful previous experiences of relocations or merging of
villages, such activities should only be done in highly needed situations, with
acquiring participation of target communities and providing secure socio-economic,
ecologic and structural condition. In other word, success of spatial relocation projects
depends on providing the appropriate socio-economic, ecologic and structural
condition for the target communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Resettlement
  • Rural Merging
  • Rural Organizing
  • Geographical Space
  • Geographical Place