نشانه‌شناسی چشم‌اندازهای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی در جغرافیای فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مطالعه آثار و عملکردهای مکانی و فضایی به عنوان بخشی از رفتارهای انسان در مطالعات نشانه‌شناسی کاربرد دارد. چون این آثار انسان‌ساخت حاوی اطلاعات و معانی است که موضوع بحث دانش نشانه‌شناسی می‌باشد. از آنجا که چشم‌اندازها از آثار و عملکردهای انسانی محسوب می‌شوند، می‌توانند معانی مورد نظرِ خالقِ اثر یا «انسان» را نشان دهند. از این رو نشانه‌شناسی "چشم‌اندازهای فرهنگی" یکی از راههای فهم و کشف معنا در محیط زندگی انسان می‌باشند و در این راستا چشم‌اندازهای فرهنگی به مثابه "متن" و "زمینه" مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. برای فهم این بافت‌ها یا متن‌ها از طریق چشم‌اندازهای فرهنگی می‌توان به استعاره‌ها و معانی موجود در آنها پی برد.
در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است، به کاربرد نشانه‌شناسی در مطالعه چشم‌انداز که در جغرافیای فرهنگی بسیار کاربرد دارد، اشاره شده است. گرچه نشانه‌شناسی در دوره معاصر به شاخه‌های مختلف علوم انسانی نفوذ کرده است؛ لیکن تاکنون چنین مباحثی در مطالعات جغرافیای فرهنگی تألیفات کمتری داشته است که البته این موضوع در کشورمان به شدت قابل مشاهده است. لذا ضرورت توجه و انجام تحقیقات و ارائه یافته‌های مربوط توسط جغرافیدانان انسانی لازم به نظر می‌رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of Cultural Perspectives; A Conceptual Approach in Cultural Geography

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Aqili 1
  • Ali Ahmadi 2
چکیده [English]

Studying the location and spatial works and products, as a part of human behavior, proves to be very useful in the semiotic studies, since such human-made works are rich in information and meanings which are all the key topics of semiotics. Whereas, the perspectives are considered to be as human products, they can reveal the meanings as targeted by the creator of the very work or the human. Hence, semiotics of cultural perspectives is considered to be one of the ways and means of understanding meaning in human living environment. In this way, cultural perspectives are reviewed as the text and context. For discovering such contexts or texts through cultural perspectives, their similes and meanings can be employed.
This paper, through documents and library method, focuses on the semiotics in studying perspectives in cultural geography. Although in contemporary era, semiotics have found way mainly into different disciplines of the humanities, few such studies have worked on cultural geography studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotic studies
  • semiotics of cultural