تحلیل و پیش بینی نوسان اقلیمی خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر و تأثیر آن بر برنامه ریزی و بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی و... نیاز به پیش بینی و استفاده از مدلهای مختلف جهت برنامه ریزی دقیق تر لازم به نظر می رسد. مدل زنجیره مارکف روی استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت و چهار ایستگاه مشهد، تربت حیدریه، بجنورد و بیرجند انتخاب شد. این مدل پیشامدهایی که به پیشامدهای قبلی وابسته اندومستقل نمی باشند را مورد بررسی قرار می دهد در این تحقیق احتمال وقوع پیشامدهای متوالی روزهای خشک و تر (آستانه تری1/0 میلیمتر) و روزهای سرد (زیر صفر درجه سانتیگراد) و روزهای گرم ( بالای 25 درجه سانتیگراد) موردبررسی قرار گرفته است . نهایتاً توسط مدل زنجیرة مارکف مرتبه اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت پیش بینی دورههای 1 تا 10 روزه از توزیع آماریq× Xn=pn-1 استفاده شده است و مقادیر احتمال‌های پیش بینی بصورت نقشه‌های هم احتمال ترسیم شده است.دراین تحقیق از نرم افزارهای Spss وSurfer جهت آنالیز اطلاعات وترسیم نقشه ها استفاده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis and forecasting of climatic fluctuation of khorasan

نویسنده [English]

  • Alireza Banivaheb
چکیده [English]

Concerning the drought being experienced recently and its effect on planning, and economical, agricultural fields and the demands on predicting and applying different models for decision making, Markov Chains model was applied in Khorasan at Mashhad , Torbat Heydarieh , Birjand and Bojnord stations . This model studies the phenomena which depend on the previous ones. Here, we have studied the possibility of the occurrence of dry and wet days ( wetness threshold of 0.1 mm) , the cold days   ( below ) and warm days ( above 25C) .
Finally , two analyses were done using Markov Chains model. Also, for predicting 1 to 10 day  periods , Xn=Pn-1 × q from statistical distribution was applied and the data was presented in the form of equiprobable maps . To analyze the provided data and maps , SPSS and SURFER softwares were applied .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov chain
  • Khorasan province
  • Forecasting