ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شهر فضایی را تداعی می سازد که در آن مردم تجمع یافته و زندگی خود را به شکل نسبتا دائمی بر اساس فعالیتهای اقتصادی منطقه تامین می سازند. فضای مذکور می تواند مرکز اقتصادی، تجاری، آموزشی یا ترکیبی از آنها باشد و همین باعث جذب مردم از مناطق غیر شهری می گردد. درک ارزش و فهم فعالیتهای اقتصادی محلی، کار برنامه ریز را استحکامی اساسی می بخشد. حضور جمعیت در یک ناحیه  شهری یا روستایی مشخص با اشتغال و وجود مشاغل در آن ناحیه عملی می شود، بنابراین ارتباط نزدیکی بین سطوح اشتغال یا فعالیت اقتصادی در یک ناحیه مفروض و سطح جمعیت دارد. پیش بینی یا برآوردی از جمعیت و اشتغال آینده برای هر کشور، ناحیه، شهر یا روستا کار بسیار مشکل و در عین حال ظریفی است زیرا که برای رسیدن به یک برآورد نسبتا دقیق جمعیتی در آینده نیاز به استفاده از روش ها و مدلهای نسبتا دقیقی است که مدل لاری از اینگونه مدلهاست . در این مدل فعالیتهای اقتصادی به صورت ظرف و کاربریهای زمین شهری به عنوان مظروف مطرح شده است.
شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان در غرب ایران قرار دارد و نقش غالبی را در زمینه ارائه خدمات در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح ناحیه ای، منطقه ای داشته است. در یک مقطع 40 ساله از سال 1335 تا 1375 جمعیت شهر سنندج 8/6 برابر شده است ، بنابراین آگاهی از جمعیت و اشتغال این شهر در آینده از اهمیت بالائی برخوردار است.  با توجه به نتیجه بدست آمده از کاربرد مدل لاری در پیش بینی این مدل با واقعیت موجود اختلاف دارد . پیش بینی جمعیت کمتر از مقدار واقعی و در پیش بینی اشتغال بیشتر از مقدار کافی عمل کرده است .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Using The Lary Model is Inpredicting The employment and population Of Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • Osman Baghadam
  • Akbar Parheskar
  • Masood Mahdavi
چکیده [English]

The city states a space which the people has been gathered in it and provide their
life in a permanent comparatively form upon the economic activities of area.
This area can be the center of economic, commercial, educational or a combination
of them and this cause the attracting of villager people. Under standing the worth of
the local economic activities gives move firmness to the work of programmer.
Attandance of population in a civic or villager area will be actional by employment
and existence of kinds of jobs.
So, there is a close relation between the levels of employment for each country,
area, city or village is a so hard and also deicate work because for reaching to a exact
predicting of population in future needs using of exact methods and Models, which the
Lary model is in this kind of models.
In this Model, economic activities has been propounded as a dish and workers of
civic land us a paked.
Sanandaj city as a center of province is in the west of Iran, and has had a prevailing
role in connection of propounding the services in a different economic and socialy
levels in the area level.
In one to years old section from 1335 till 1375, the population of Sanandaj city has
increased as many as 6/8. So information of population and employment of this city
has a high important in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Lary Model
  • predict
  • Employment
  • Population
  • Sanandaj