تحلیل ترمودینامیکی وسینوپتیکی بارشهای سیلاب ساز استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سیلاب یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که شدت آن در نواحی غربی ایران خصوصاً در ماههای سرد سال زیاد می‏باشد. بارشهای مناطق غربی در زمانی که توده‏های هوای حاکم حاره‏ای دریایی هستند طولانی‏تر است. با توجه به مطالعات انجام گرفته،سازوکار این بارشها با ناپایداری های همرفتی همراه می باشد. بدین منظور یک دوره بارش طولانی منجر به سیل در دوره سرد سال در غرب کشور(استان کرمانشاه) در سالهای (۱۹۹۴) میلادی انتخاب شد .جهت تحلیل‏ سینوپتیکی، ‏از نقشه‏های‏ فشارسطح دریا،ترازهای hpa ۵۰٠ و hpa ۳۰۰ وبه منظور محاسبه وبررسی شاخص‏های ترمودینامیکی، ناپایداری جو مانندشاخصهای صعود(SI,KI )، CAPE و آب بارش شو از نمودارهای هواشناختی Skew-T در ساعت
( UTC۱۲۰۰) ۲۱ مورد سیل استفاده گردید و این نتیجه بدست آمدکه سیستمهای غربی در این دوره‏ها با یک سامانه کم‏فشار مدیترانه‏ای در روی سطح زمین و ناوه سطوح فوقانی همراه است که الگوی مناسبی برای بارش بوده و رطوبت لازم برای بارش را تأمین می کند. این در حالی است که در تراز hpa ۳۰٠ بیشینه سرعت باد بر فراز منطقه به چشم می خوردو با توجه به محاسبه و تعیین دامنه تغییرات شاخص‏های ناپایداری در این دوره‏ها (آستانه آب بارش شو برای وقوع سیل mm ۳۵ و متوسط آن mm ۵۶، آستانه CAPE برای وقوع سیل j/kg ۱٠۰٠ و متوسط آن j/kg ۱۵۰٠، آستانه KI جهت وقوع سیل C°۲۴ و متوسط آن C°۲٨ ، آستانه وقوع سیل   (-1)Si C°  و متوسط آن (-5)، C° می‏توان درتکمیل بررسی بارشهای منجر به سیل نه تنها در کرمانشاه بلکه در سایر نقاط بهره جست.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic and Synoptic analysis of torrential rain in the kermanshah

نویسنده [English]

  • S. Ameneh sajjadi
چکیده [English]

One of the most important disaster in the west of Iran, Particularly in cold season is
flood. The precipitation in the west regions is longer while tropical systems are
predominant. In this research we studied this percipitation which is accompany with
convective instability. one long precipitation period (1994) in the cold season of
kermanshah .Maps:surface, 500 & 300 hpa levels , upper atmosphere of kermanshah
zone & skew-T diagrams at (1200UTC) hour were applied for synoptical analysis.
Thermodynamical indexes mixing ratio,Potential temperature and instability of
Atmosphere (Si,Ki,CAPE)and pw were studied and It As a result west systems, in
these periods, accompany with a meditteranian low pressure system on the earth
surface and upper atmosphere Trouph and supplied enough moisture have suitable
pattern for precipitation that . In this region the wind speed is at maximum which can
be identifical from maps 30 hpa levels. With calculation on torrential rain (average pw
56 mm and 35 mm for start- average CAPE 1500 j/kg and 1000 j/kg for start - average
ki 24 C° and 28 C° for start - average si -5 C° and -1 C° for start on torrential rain for
above factors we can opine about torrential rain not only in the kermanshah but also in
other cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istability and Thermodynamic Indices
  • precipitable water
  • Synoptic climatology
  • flood