ارزیابی تأثیر وارونگی دمابرروندآلودگی هوای شهراهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دمای هوا معمولا با افزایش ارتفاع کاهش می یابد و حالتیکه با افزایش ارتفاع، دما افزایش می یابد؛ وارونگی دما[1]
می نامند.شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، از نظر آلودگی هوا، جزء7 شهر آلوده کشور است. تشدید پدیده وارونگی دما در این شهر موجبِ افزایش پایداری جوّ و تجمّع موادَّ آلاینده در لایة پایینی هوای سطح شهر می شود. خطرات ناشی ازتجمع این آلایندها ما را برآن داشت تا به بررسی وضعیت اقلیمی موثربرآلودگی هوای شهراهوازبپردازیم.
تحقیق حاضربامطالعه عناصراقلیمی دوره آماری 55 ساله وتفسیرنقشه های هوای سطح زمین وسطح 500 میلی بار به منظور بررسی اثر وارونگی دما در روند آلودگی هوای شهر اهوازانجام گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشینة شدّت وارونگی دما دلیل پایداری هوا وتجمع مواد آلاینده در سطح زمین است که در شهراهوازاین پدیده عمدتا" درفصل گرم سال رخ میدهد.
ارائه راهکارهائی چون گاز سوز کردن خودروها، ایجاد فضای سبز، پایش گازهای خروجی اگزوزها و دودکشهای صنایع و نیز آمایش سرزمین در کنترل و کاهش آلودگی هوا می تواند گام موثری در مسیر توسعه درخُور و ماندگار باشد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation temperature inversion on the Ahvaz air pollution process

نویسنده [English]

  • Farideh Azimi
چکیده [English]

The slope of vertical temperature changes rise in height. This state of temperature
rise with height is called temperature inversion.
Ahvaz is considered as one of the 7 major polluted cities in Iran.
Intensification of the phenomenon of inversion leads to atmosphere stability and
congestion of pollutants in the lower layers of the earth’s surface. High density and
compression of cold heavy weather, just under warm weather with lower density,
hinder vertical movements in the atmosphere. Surrounding heights and high rises in
big cities decrease horizontal wind movements and lead to concomitant intensification
of the temperature inversion layer and further pollutant compression inside the lower
layers of the atmosphere.
In this study we considered climate element data for 55 years ago and analysis earth
surface plans and 500 milibar surface in order to evaluation of temperature inversion
effect on Ahvaz pollution processing.
The results of this study in indicate the maximum of intensity of temperature
inversion, weather stability in low pressure areas and high pressure upper air levels
during the hot seasons. This thesis studies the parameters, regional factors and
pollution processes in Ahvaz and attempts to find ways to control and reduce
pollutions. To this aim, it offers solutions and argues that observation and control of
the gases and industry chimneys as well as planning the land use can play crucial roles
in decreasing pollution and moving in the direction of appropriate development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inversion
  • Air pollution
  • Ahvaz