تحلیل سیستماتیک از نقش عوامل جغرافیائی در توسعه روستاهای استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

وجود تمایزات و تفاوتهای منطقه‌ای در استان اردبیل بویژه در نقاط روستائی، همواره بعنوان یک دغدغه برنامه ریزان ومسئولین محلی را برآن داشته تا بر اساس توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی مناطق نسبت به تخصیص منابع محدود خود اقدام نمایند. قطعاً عدم شناسائی علمی موقعیت و جایگاه مناطق مختلف استان، پیشرفت در مسیر نیل به اهداف توسعه را کند و گاهی متوقف می‌سازد. موفقیت در این امر مستلزم توجه به توانمندی های موجود در نقاط جغرافیائی استان میباشد.با توجه به مطالب فوق و همچنین لحاظ نمودن محدودیت های موجود در سطح استان، تحقیق حاضر در چارچوب مفاهیم آماری و تکنیکهای توسعه منطقه‌ای مبادرت به سطح بندی مناطق روستائی استان اردبیل در قالب روش چند متغیره تحلیل خوشه‌ای[1] به تفکیک بخشهای جغرافیائی نموده است.در این رابطه نتایج بدست آمده که با بکارگیری از 26 شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص شده است، نشان میدهد که مناطق روستائی 8 بخش جغرافیائی استان اردبیل «نسبتاًتوسعه یافته»، 7 بخش استان «درحال توسعه» و 2 بخش جغرافیائی دیگر در زمره بخشهای «توسعه نیافته» جای گرفته‌اند. که‌این مهم میتواند در برنامه ریزیهای ‌بلندمدت و کوتاه مدت مدنظر مسئولین استان قرارگیرد.
در این راستا در مرحله دوم از این تحقیق ارزیابی مناطق توسعه نیافته که از یک اولویت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، در جهت تبیین و تشریح سیستماتیک عوامل جغرافیائی اعم از طبیعی و انسانی مدنظر قرارگرفته است و مناطق مختلف آن به فراخور جایگاه خود متاثر از عوامل فوق بوده اند که در قسمت بعدی این مقاله به آن ‌اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic analysis from role of geographical factors in rurals development of ARDEBIL province.

نویسندگان [English]

  • Ali Fathi
  • Hossein Asayesh
چکیده [English]

Regional distinctions and differences in Ardebil province especially at rural points, as a problem causes the local planners and supervisors decide to allocate finite resources according to relative abilities and advantages of regions. Non-recognition of different status and sites of province scientifically requires for attention to existing abilities in geographical points of province.
Regarding above points and considering existing limits in the province , the current research levels the rural regions of  Ardebil province within framework of statistical concepts and techniques of regional development.
In this respect, the results got which has determined by using 26 economical, social and cultural index, show that the rural regions of 8 geographical districts in Ardebil province are Relatively Developed and 7 regions of province are Developing and 2 regions of Khoresh Rostam and Shahrood (lmamrood) affiliated to Khalkhal have been located at the category of Undeveloped regions that this significant fact can be considered by the authorities in short-term and long-term plannings.
In this direction, in second stage of this research, assessment of undeveloped regions who enjoy special priority, is considered for systematic description of geographical factors such as natural and human factors and its different regions are influenced by above information according to its status that is mentioned in chapter of this researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analyses
  • Hierachical Method
  • Dendrogram
  • Relatively Developed
  • Developing
  • Undeveloped