قرن 21 و تحولات ژئواکونومیک روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با پایان جنگ سرد انرژی که مفهوم ژئوپولتیکی داشت به مفهوم ژئواکونومی تغییر نام پیدا کرد و به تاثیرگذارترین عنصر در روابط بین قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل شده و اساسا مناطق خاص از جهان که دارای انرژی بودند هم به یک پدیده مهم استراتژیکی بدل شدند.
روسیه با داشتن ذخایر عظیم منابع انرژی و پایگاههای صنعتی برای توسعه انرژی  نقش برجسته ای را در عرصه انرژی جهان بازی می کند. وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن در کشورهای خارج نزدیک توجه قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای و شرکتهای بزرگ را به طرف خود جلب کرده است و پویایی منطقه  بر بنیانهای ژئوپولتیک و ژئواکونومیک استوار گشته است و کشمکشهای را به وجود آورده است.
سرنوشت اقتصاد روسیه در بسیاری از موارد با کشورهای خارج نزدیک پیوند خورده است و هرگونه دگرگونی در این کشورها می تواند بر اقتصاد روسیه اثر خوب یا بد بگذارد و این کشورهای به لحاظ استراتژیک حوزه امنیتی روسیه هستند و حضور قدرتهای دیگر در آن خواه ناخواه بر امنیت روسیه تاثیر گذارند.
در این مقاله سعی شده است که به موضوع ژئواکونومی روسیه و روابط این کشور در پیوند با کشورهای خارج نزدیک و ارزیابی  سیاست های روسیه از دید منابع انرژی در تقابل با این کشورها و قدرتهای جهانی پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

21 Century and Russia Geo-Economic Evolutions

نویسنده [English]

  • Maryam verij Kazemi
چکیده [English]

The cold war ,energy changed to geo-economy concept which to name was geo-politic concept and to convent to effect agent in the relatives between major global powers. basically particular zones of the world that had energy, they have been substituted to the important phenomenon of strategy.
Russia perform a prominent role in area of the world energy to develop energy with large energy resources and industrial bases and it cases to attract the attention of regions powers and another region of large companies become of a lot of energy resources and our affairs in CIS and also area dynamism built in structures geo-politic and geo-economic and causes lots of conflicts in many cases, Russia economy has associated with CIS and it can be good and bad affected to Russia economy it happens any changes in there countries .
Regarding strategy, these countries are security areas and  being  another powers affect on Russia security.
In this article we are trying to explain the subject, Russia geo-economy and its relative to CIS and to assess Russia politics in view of energy resources in the encounter of these countries and global powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-economy
  • Energy
  • CIS countries
  • Russian
  • Business Economic