نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در طرح های عمران روستایی مطالعه ی موردی: دهستان نساء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان در طرح های عمران روستایی
(مطالعه ی موردی: دهستان نساء)، از طریق مطالعه میدانی انجام پذیرفت. انتخاب نمونه مورد مطالعه به روش خوشه ای و بر اساس سه معیار جمعیت، فاصله از جاده اصلی و وضعیت اقتصادی صورت گرفت. بر همین مبنا دو روستای نساء و ولایترود انتخاب شدند. از این دو روستا تعداد90 نفر از سرپرستان خانوارها با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران (52 نفر از روستای ولایترود و 38 نفر از روستای نساء) به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب گردیدند و به پرسشنامه ی پژوهش پاسخ گفتند. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون های t و یومان ویتنی) صورت گرفت. چنین نتیجه گیری شد که آگاهی از اهمیت مشارکت و همچنین میزان مشارکت اهالی روستای نساء از اهالی روستای ولایترود بیشتر بوده و بر همین مبنا رشد، توسعه و پیشرفت طرح های عمرانی روستای نساء از روستای ولایترود پیشی گرفته است. این را می توان یکی از عوامل مهم توسعه بهتر طرح های عمرانی در روستای نساء دانست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Economic Participation of Villagers in Rural Development Projects (Case Study, Nesa Districtn)

نویسندگان [English]

  • Gholamhasan SheikhHasani
  • Fahimeh Mehmandoost
چکیده [English]

This research was done with the purpose of evaluation the socio-economical participation role of rural peoples in plans projects (Case study: Nesa Dehestan) through field study. Selection of case study sample was performed with clustering analysis and on the basis of criterias such as population, distance from main road and economical status. Thus Nesa and Velayatroud villages were selected according to these criterions. From these two villages 90 persons (52 persons from Velayatroud village and 38 persons from Nesa village) of family supervisors were chosen with Cochran sampling formula as research samples and answered to research questionnaires. Analysis of the resulted data from questionnaires was done with deduction and descriptive statistics (t and The Wilcoxon-Mann-Whitney test). It it was concluded that the awareness of participation importance and the amount of participation of Nesa village peoples are more than Velayatroud village peoples and on this basis growth, development and progress of plans projects of Nesa village proceeds from Velayatroud village. This can be known as one of the important factors in better development of plans projects of Nesa village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social-economical participation
  • plans projects
  • Nesa Dehestan