کالبد شکافی جنبشها و گروههای قومی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقاله پیش رو تلاش می کند تا جنبشها و احزاب قوم عرب در استان خوزستان را به عنوان یکی از اقوام کهن ایرانی مورد کالبد شکافی قرار دهد. این جنبش ها از لحاظ تعداد کمی جمعیت، پتانسیل جغرافیایی و ژئوپولتیکی، مذهب تشیع و مرزنشین بودن از شرایط ویژه ای برخوردار است. همزیستی و احساس تفاهم با کشورهای همجوار از منظر وابستگی و تعلق اقتضاء می نماید تا راهکارهای علمی مناسب جهت پرهیز از بروز تنش و بحران حاکمیت ملی در منطقه ارائه و تبیین شود که چنین کار ویژه ای را مقاله حاضر پوشش می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of movement and tribal groups of Khozestan province

نویسندگان [English]

  • Ali Bijani
  • Ezatollah Ezati
چکیده [English]

The present study tries to analyze movements and Arabian tribal parties of
Khozestan province as an ancient Iranian tribes.These movement have specific
situation from view poin of number of population,geogeraphic and geopolitical
potenatial,shiett religion being borderer.Coexistence and good understanding with
neighbouring countries from view poit of dependence ,necessitate to present and
define scientific strategies to avoid of causing tension and crisis of national authority
in the region,so the study present the special task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitic
  • Nationality
  • Arabs
  • Parties
  • Tribalparties
  • Tribal Movement
  • Tribology . *