بررسی تعامل کنش انسان و طبیعت بر بافت مکانی شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه شهری دارای فرایندی است که این فرایند عناصر مؤثر مختلفی داشته و در نهایت با کیفیت مختلف باعث تولید بافت شهری می‌گردد. از سوی دیگر، بافت مکانی نه تنها شهرهای گذشته و حال را تحت تأثیر خود داشته و رشد و نمو آن را تحت کنترل خود درآورده، بلکه آرمانشهرهای آینده را نیز متأثر خواهد ساخت. نمونه مورد مطالعه  جهت بررسی رابطه بافت مکانی با عوامل طبیعی و انسانی شهر بابل می باشد. این شهر با قرن ها سابقه حضور در دوره های زمانی مختلف؛ و با وجود نوساناتی، روند جمعیت پذیری رو به تزایدی را تجربه کرده و از حیث کالبدی نیز می توان دوره های رشد کالبدی مشخصی را برای آن ترسیم نمود. تحقیقات نشان می دهد در طی دوران مختلف که رشد جمعیتی با گسترش کالبدی همراه بوده، جهت گیری خاص و ویژه ای در گسترش کالبد آن مشاهده می شود، که عمدتاً ناشی از محدودیتها و امکانات محیط طبیعی و انسانی است. در این تحقیق دو  فرضیه مورد بررسی قرار گرفته، فرضیه اول اینکه بافت مکانی در روند توسعه کالبدی شهر مؤثر می باشد و  فرضیه دوم  اینکه برنامه های عمرانی دولت در توسعه بافت مکانی شهر نقش موثردارد. بر اساس نتایج این تحقیق هم فرضیه اول و هم فرضیه دوم  با استناد به اطلاعات، آمار و نقشه های موجود مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Interaction of Human Beings and Nature on locational Fabric of Babol City

نویسندگان [English]

  • Reza Lahmian
  • Mansour badrifar
  • Akbar parhizkar
چکیده [English]

The main aim of this research is to identify the fundamental elements of the
locational fabric of Babol "a city in the North of Iran", & to show its effects on the
urban physical development from the economic, social & cultural point of view.
It has studied The composed elements of the location fabric as a permanent
environmental factor & then it has studied the formation & the economic & social
development of urban fabric separately.
This research is important because by knowing the locational fabric, we can guide
& control the economic-social fabrics of a city & finally guide the urban management
through it. Because the cultural, social & economic dimensions influence the basic
fabric of a city. This research has noticed the formation grounds of a fabric both the
social & economic fabric & the revival of these fabrics through the basic levers.
This research shows that the physical disorganization , unsuitable availability, & the
uncoordination of the urban structure of Babol are because of not noticing the
recognition, control, & guidance of the physical elements in the development of this
city ; so the main purpose of this research is to recognize these elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fabric locational
  • Effect of human being & nature
  • Urban development
  • Babol City