آشکار سازی تغییرات بارش ماهانه ایستگاه اهر در ارتباط با الگوهای پیوند از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک اهر در یک بازه بلند مدت 47 ساله از سال 1960 تا 2006 میلادی، نوسانات بارش و روند تغییرات بارش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج استفاده از آزمون من – کندال حاکی از معنی داری تغییرات بارش ماه های جولای و اگوست ایستگاه اهر است. تحلیل های آماری رابطه بارش های ماهانه ایستگاه اهر با الگوهای پیوند از دور را مورد تایید قرار داد که در این راستا رابطه بارش های پاییزی با الگو جوی- اقیانوسی ال نینو شاخص نوسان جنوبی موسوم به انسو در فاز گرم یا ال نینو موجب افزایش بارش و در فاز سرد یا لانینا موجب خشکسالی می شود. رابطه بارش های زمستانی با الگوهای پیوند از دور نوسانات اطلس شمالی و الگوی نوسانات اقیانوس منجمد شمالی (شمالگان) معنی دار بوده به نحوی که در فاز منفی نوسانات اطلس شمالی کثرت سیکلون های وارد شده به منطقه بارش اهر افزایش و در فاز مثبت به علت غلبه آنتی سیکلون یا پرفشار آزور بارش کاهش می یابد.
آزمون مدل نمرات استاندارد شده بارش برای ارزیابی دوره های مرطوب و خشک ماهانه نیز این موضوع را تداعی کرد که وقوع گاه به گاه دوره های خشک در ایستگاه اهر اجتناب ناپذیر است. استقلال دوره های خشک و مرطوب ماهانه از همدیگر از دیگر نتایج این مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Clarification of Monthly Precipitation Fluctuations in Ahar Station in relation to the Tele-connection Patterns

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Khorshiddoust
  • Yousef Ghavidel Rahimi
چکیده [English]

Authors have studied the precipitation fluctuations and rainfall changes in
Ahar synoptic station in this paper, applying long term monthly records for the
47 year period (1960-2006). Results of using Man-Kendal test indicate
significant correlation between precipitation changes and tele-connection
patterns in the study area. With regard to this matter, the relationship of autumn
precipitation with El-Nino atmospheric-oceanic pattern (so-called ENSO) during
warm phase increases precipitation and the same linkages with La-Nina during
cold phases enhances droughts. The correlation of winter precipitation with teleconnection
patterns of Northern Atlantic and Arctic Ocean has been also
significant in such a way that during the North Atlantic negative phases the
magnitude of incoming cyclones to the area creates higher rates and on the other
hand, in positive phase causes a decrease in precipitation due to the dominance
of Azure Anticyclone. Testing of Standardized Precipitation Indexes (SPI) for
evaluating monthly wet and dry periods also indicates that the occasional
occurrence of drought periods in the area is irreversible. The independence of
monthly wet and dry periods is also one of the main results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monthly Precipitation
  • wet and dry periods
  • Man-Kendal test
  • Teleconnection Patterns
  • Ahar