تغییر مسیر رود خانه سفید رود بر روی دلتای آن (از سال 1382 تا سال 1387)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سلیمان کوثری در سال 1365 در مقاله ای تغییر مسیر سفید رود را طی سال های 1982-1955 میلادی مورد بررسی قرار داد و بر اساس شواهد موجود (باند های ماسه ای ساحلی، باتلاقها  و...) ثابت کرد که در طول این مدت (حدود 27 سال ) رودخانه سفید رود از سمت شرق به غرب تغییر مسیر داده است.
در این مقاله تغییر مجدد سفید رود از سوی غرب به شرق (عکس جهت ومسیر قبلی ) در طی 1982تا 2008 میلادی (حدود 27 سال ) مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق بر پایه مشاهدات مستقیم میدانی و بررسی اسناد موجود انجام شده است.بر پایه شواهدی ( وجود مآندر های آستانه اشرفیه ،برکه های بجای مانده درمسیر قبلی سفید رود از آستانه به سمت زیبا کنار، مرداب جوچاق و...) که در پیمایش زمینی واستفاده از G.P.S نتایج نشان داد : طی 27 سال گذشته تکامل دلتای سفید رود و تغییر مسیر این رودخانه تحت تاثیر عوامل زیر صورت گرفته است:
1- تراکم و انباشت رسوبات رودخانه سفید رود .
2- جریان دریایی خزر و جهت حرکت آن (عکس عقربه های ساعت ) امواج دریای خزر
3-حرکت نئو تکتونیکی بویژه بعد از زلزله خرداد 1369 رودبار
نتیجه تاثیراین عوامل به دو صورت مشهود است: یکی پیشروی خشکی و عقب نشینی دریا در محل فعلی ورود این رود خانه به دریای خزر (مصب سفید رود )- دومی جابجایی سفید رود  از غرب به شرق از طول به طول شرقی  (یعنی  برعکس مسیر قبلی 1365).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change of Sefidroud,s Channel on it,s Delta Scince 1982 Until 2008

نویسنده [English]

  • Jalilaldin Sorour
چکیده [English]

In 1365, Sefidroud delta diversion during years 1982-1955 was studied by
Soleyman Kosari in his essay.
Based on available evidence (coastal sandy bands, marshes and etc), he proved that
Sefidrood river rerouted from east to west during this period ( 27 years).
In this essay Sefidroud river diversion during years 1982-1955 (about 27 years) is
studied. This study is based on direct field observation and available documents
reviews (Geology organization maps (1:100000) and Kiashahr topography map (1:
5000) and aerial photos of country surveying organization (1: 10000) ).
Results of field and document reviews in this research showed:
Sefidrood river delta completion and its diversion was effected of following factors
during last 27 years:
• Agglomeration and accumulation of Sefidrood river sediments.
• Caspian sea current and its movement direction ( opposite of clock handles).
• Caspian sea waves
Neo technical movement (specially after Roudbar earthquake in 1369).
The results of these effects are seen in two shapes: Land advance and sea pull back
in current place of Sefidrood river arrival to Khazar sea (Sefidroud river out fall) and
second one, sediments movements from west to east and east to west.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delta
  • Sefidroud River
  • Guilan
  • River diversion