بررسی ژئومورفولوژی تاقدیس گزه وتاثیر آن بر منابع آبی منطقه * (مغرب هرمز گان و جنوب شرق فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تاقدیس گزه از جمله تاقدیس های موجود در سیستم چین خورده زاگرس محسوب می شود.این تاقدیس با روندی شرقی-غربی مجموعه ای از رسوبات آهکی دوران دوم تا تشکیلات زمین شناسی نئوژن (سازندهای تبخیری) را دارا می باشد.تاقدیس گزه دردرجه اول تحت تاثیر تحولات تکتونیکی وبه خصوص دیاپریسم گنبد نمکی درجانب شرقی دچار گسستگی درلایه ها گردیده است.عملکرد فرسایش تفریقی منجر به شکل گیری فرم های متعدد منجمله انواع هوازدگی ها، عوارض آبراهه ای،حرکات دامنه ای تیغه های ساختمانی وبالاخره فرم های مرتبط با تحولات کواترنر از قبیل تراس های آبرفتی، پدیمنت ها ومخروط افکنه ها گردیده است.
وجود سازنهای کربناته-دولومیته وتوسعه درزوشکافها دراین تشکیلات به دلیل نفوذ رواناب ها وایجاد چشمه ها وتراوشات سطحی از یکسو وتاثیر آن بر منابع آبهای زیرزمینی واستحصال آب به صورت چشمه ها وچاههای عمیق از سویی دیگر نقش تاقدیس فوق الذکر را به جهت تامین آب در منطقه جناح که بعضاً تحت تاثیر خشکسالی وکم آبی قرار دارد برجسته می نماید. این تحقیق با بهره گیری از متدهای تجزیه وتحلیل سیستمی وبررسی روابط متقابل اجزاء تاثیر گذار درساخت وپرداخت عوارض و همچنین باترسیم نقشه ژئومورفولوژی تاقدیس ومطالعه عکس های هوایی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigating of the geomorphology of Gezeh anticline and it's effect of water supply on the region (West Hormozgan and south east Fars)

نویسندگان [English]

  • A Lavariniad
  • Mohammad reza Asghari Moghadam
چکیده [English]

The Geza anticline is located in region of Janah in Hormozgan province. The
climate of this region is hot and dry and this makes is rain little and almost rain in
winter. The annual average raining of the region is about 180 mm and the average
temperature is about 27C . The annual rate of evaporation is about 3540/5 m3 .The
basin of the region is a part of Mehran River basin which is one of the big basins in
south of Iran.There are many of geomorphologic landforms in geza anticline ; such
as,slopes,coombs, terrain,alloviall fan and other typical forms.
The karst massive of Geza is a type from the semi and arid.The karstic forms that
are made in this anticline are:microcarren,karren,and microdolines.
Conclusion:
According to the passage, because of natural conditions in this region programming
should agree with capabilities of natural environment and should be prevented from
pressure on the water ground . In this regard, the government should try increase
ground water by performing landuse projects , restore pastures and encourage people
to perfor birth control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Gezeh mountain
  • Anticlinal
  • Karst
  • Janah