تحلیل نقش روستاهای واقع درمحدوده شهری درتوسعه فیزیکی شهرکرج از اصلاحات ارضی تاکنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بشر درتکامل فرهنگی خود در هر عصر، سکونتگاه مخصوصی را شکل داده است.ابتدایی ترین شکل سکونت انسانهای شکارچی اولیه "غار سنگی حفرشده" بوده است. فعالیت بعدی بشر اولیه، تغییر چهره جنگلها و ایجاد کلبه­های ساخته شده از نی و چادر بود و در نهایت ترجیح داد تا بصورت گروهی در دهکده ها و روستاها سکونت گزیند. با افزایش جمعیت، روستاها نیز گسترش یافتند و بتدریج در طی فرایندی روستاهای بزرگتر تغییر شکل دادند و به شهرها و شهرکها تبدیل شدند. در نهایت نیزشهرهایی به ما در شهرهای پرجمعیت بدل گردیدند.
شهر به دنبال رشد فیزیکی خود در طول زمان، منجربه گسترش بسوی محدوده های روستایی شد و اولین تاثیرآن تهدید فعالیتهای زراعی وکاهش تولید و به دنبال آن کاهش وسعت اراضی زراعی و باغ ها بود. در واقع می­توان گفت که توسعه شهرها چه از لحاظ مکانی وچه اجتماعی، تحولی منفی و شگرف در اقتصاد روستایی را فراهم آورد و زمینه ساز بسیاری از کاستیها و مهاجرتهای روستایی گردیدکه دربسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analaysis Role Of Villages Located In City Limit In Karaj physical Development From Land Reform Until Now

نویسندگان [English]

  • Leila Panahi
  • Abdolreza Faraji Rad
چکیده [English]

Human in cultural,s evolution,has created special settlement in every age.The earliest settlement shape of early hunter humanities have being "Cave dug of stone".Next activity of first human,was changing the shape of jungles and creating shanties from pipe and tent and finally,preferred until grouply settles in villages and rurals.With population increase,villages also extended and gradgually,in during one of process,greater villages changed shapes and converted to cities and small towns.Finally,cities converted to metropolises.
City during physical,s development during the time ,developed village limites and the first effect of  that was threat of agriculture activities and production decrease and following that decreased size agriculture lands and gardens.In fact , It could be said that cities developments whether local or social aspect ,provided negative change and excellent in rural economy and created preparation many of shortages and rural migrations that is observable in many of developing countries and specially Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • village
  • Cit
  • Karaj Physical Development
  • Land Reform