نقش فقر روستایی برتوسعه پایدار(تخریب محیط زیست: مرتع) مطالعه موردی: بخش پشت آب شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیر اصولی و ناپایدار از این منابع موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحرانهای زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستائیان، بر شدت فقر آنان می افزاید. در تحقیق حاضر هدف آن است نقش فقر اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست درمراتع ممیزی شده بخش پشت آب شهرستان زابل مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و داده ها ی مورد نیازاز طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در روش میدانی ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار(بهره بردارروستایی) است. بدین منظور تأثیردو عملکردمستقیم وغیر مستقیم انسان بر تخریب محیط زیست(مرتع)که نتیجه فقر اقتصادی واجتماعی بهره برداران روستایی است بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهدکه،: پایین بودن متوسط درآمد سرانه  خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی عامل فقر اقتصاد روستایی و سطح پایین تحصیلات خانوارروستایی وبالا بودن بعدخانوارعامل فقراجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این دو عامل سبب شده است تاروستاییان باعملکرد غیر مستقیم جهت تامین ضروریات زندگی به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند، از طرفی باعملکرد مستقیم ازطریق بوته کنی که می توانددر به تاخیر انداختن فرسایس خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد؛ باعث شدت تخریب پذیری مرتع  گردند. نتایج تحقیق بیانگرآن است که فقر اقتصادی واجتماعی روستاییان سبب تخریب محیط زیست (مرتع)از طریق عملکرد مستقیم انسان( بوته کنی جهت تامین سوخت، فروش وایجاد آغل) و عملکردغیر مستقیم انسان(نگهداری دام مازادبرظرفیت مرتع) شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rural Poverty on Sustainable Development (Destroying the Environment: Pasture) Case Study: Poshteab District of the Township of Zabol

نویسندگان [English]

  • Zahra Sharifinia
  • Rahim Moshiri
  • Afshar Alihosseini
چکیده [English]

In the present article the aim is considering the role of economic rural poverty in destruction of environment in the surveyed pastures of poshtab district in zabol township.the research method is applied based on objective. And data collected via library and field method. For this reason the effection of both direct and indirect function of human on environment(pasture)  destruction resulted from rural exploiters' social and economic poverty have been considered. The factors such as : low average of per capita income of rural families ,low pasture's output and non availability of job opportunities are economic poverty factors of rural exploiters; and the low literacy level of rural family and high number of family are social poverty factors of rural exploiters. The results of research show that villager's social and economic poverty cause to environment (pasture) destruction with direct function of human) cutting shrubs to secure fuel, sale and creating pen), and indirect function of human (keeping livestock more than capacity of pasture).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Economic rural poverty
  • Social rural poverty
  • Destruction of environment
  • Pasture