بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن و پیش بینی آن برای آینده در شهر اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشکله آن همانند مسکن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است.پرداختن به شاخصه های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده، شالوده اصلی آن را می توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تامین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی، محیط پیرامون آن را نیز در برمی گیرد.نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای، روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و محدوده جغرافیاییپژوهش شهر اسفراین است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که ناتوانی مردم در ساخت و ساز و معمول نبودن شیوه های استاندارد و گرانی و کمبود مصالح مطلوب برای تهیه مسکن و قدمت مرکز شهر از مشکلات عمده مسکن در شهر اسفراین می باشد. در این رابطه حمایت از مسکن سازان کوچک و بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Quantitative and Qualitative Indicators Affecting Housing and its Future Perspective in Esfarain City in Iran.

نویسندگان [English]

  • Heydar lotfi
  • S.J. Daryabari
  • Naser Eghbali
چکیده [English]

The Relation between sustainable development and urbanization and its included
parameters specially housing and its dependent subjects are the main topics nowadays.
Investigating on the housing indicators are the key tools and basis step for urban
planning. The housing rule in the social growth is included its surrounded environment
instead of itself specifications.
In this practicable research, we used analytical – attributive and surveying approach
for determining the effect of housing in Esfarain city in iran.
The results are shown that the most important problems in this situation in Esfarain
city are:
- People disabilities in the housing and constructions
- Lack of appropriate standards
- Expensive and unsuitable materials that using for constructions
- Old formation of city-center
In this case supporting the local contractors and improving and reconstruction of the
old parts of city is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Esfarain City
  • Quantitative and Qualitative Indicators
  • Destruction rate of structures