تحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تاکید بر نابرابریهای آموزشی مورد شناسی: شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هر گونه تغییر و تحول سازنده­ای در محیط های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. شهر زاهدان با یک سابقه خیلی کوتاه در شهرنشینی، طی دهه­های اخیر رشد ناموزنی داشته، که زمینه ساز نابرابری اجتماعی به ویژه در امکانات آموزشی در بین شهروندان و مناطق می­باشد. نتایج این مقاله نشان می­دهد بین مناطق شهر زاهدان در برخورداری از امکانات آموزشی تفاوت فاحشی وجود دارد و منطقه دو شهرداری به عنوان برخوردارترین منطقه و مناطق یک و سه به عنوان مناطق محروم از این حیث محسوب می­شوند. در میان شاخصهای مورد بررسی بیشترین اختلاف در برخورداری از امکانات آموزشی در بین مناطق به لحاظ شاخص مراکز آموزش عالی غیر دولتی با ضریب 82/1 و کمترین اختلاف در میان شاخصها در سرانه مهد کودک و پیش دبستانی با 72/0 می­باشد. در مجموع ضریب اختلاف برای تمامی شاخص­های مورد بررسی در سطح بالایی بوده که نابرابری شدیدی را در توزیع سرانه های آموزشی در بین مناطق شهری تبیین می کند. از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که، درطیدهه­یاخیر،روندتوزیعو سازمان یابی امکانات آموزشی در شهر زاهدان به سمت عدم تعادل و تمرکز گرایی در منطقه دو و تشدید نابرابریها و در نتیجه گسستگی بیشتر عدالتفضایی بین مناطق در جریان است. و این می تواند هشدار جدی به دست اندرکاران امور شهری و برنامه ریزان آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of social justice in the city by focus on non equality of education (Case study; City of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Maryam karimian
  • Azita Rajabi
چکیده [English]

Any changes and fundamental ones in urban environment without attention to training of Human resource is not possible and Human Resource with be enabled by equal educational opportunities. City of Zahedan with a short period of living has not  grown equally in the recent decades which has led to non justice equality especially in the field of education among citizens and zones .The results of this study shows a big difference among citizens regarding to educational opportunities and zone number two is the best and one and three are deprived ones. Among under study indicators the most difference in educational opportunities among zones regarding the indicators of private educational canters and pre elementary is with coefficient of 1.82 and the least difference among indicators of kindergarten and pre elementary is with the coefficient of 0.72. overall, the difference coefficient for all indicators are in high level which shows a severe non equality  among educational centres in urban zone. Another result is that shows ,during recent decade, the trend of distribution of educational facilities in the city of Zahedan is going to no justice in the zone number two and severe non equality and so justice in zones which is a warning to urban authorities and educational planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • non equality
  • Education
  • Zahedan